Ghid depunere Formular 225

Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentānd plată anticipată trimestrială īn contul impozitului pe cāştigul net anual impozabil pentru cāştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decāt părţile sociale şi valorile mobiliare īn cazul societăţilor īnchise

Atenţie: acest formular este păstrat în această pagină numai pentru situaţia când se rectifică informaţiile dintr-o declaraţie 225 anterioară. Începând cu 1 ianuarie 2013, pentru aceste câştiguri se utilizează formularul 200.

Cine depune declaratia?

Declaraţia se depune de persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise şi au obligaţia stabilirii trimestriale a câştigului net/pierderii nete, calculării şi virării impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru anul fiscal 2010, stabilirea plăţilor anticipate se efectuează pentru câştigurile realizate din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, începând cu data de 1 iulie 2010.

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

Cand se depune declaratia?

  • trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărui trimestru;
  • ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative până la termenul prevăzut de lege, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în formular în acest scop.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se completează în două exemplare:
  • originalul se depune la:
    • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    • organul fiscal competent, definit potrivit legii, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
  • copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului sau a împuternicitului acestuia.
Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Declaraţia se completează de către contribuabili/împuterniciţi pe baza informaţiilor transmise de intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit, potrivit dispoziţiilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Contribuabilii depun o singură declaraţie, indiferent de numărul tranzacţiilor efectuate sau numărul intermediarilor/societăţilor de administrare a investiţiilor sau alţi plătitori de venit prin intermediul cărora au fost realizate câştigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf