Instructiuni de completare Formular 224

Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi de către persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia

1. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscriu numărul şi data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul işi desfăşoară activitatea.

Perioada de activitate - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

2. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICĂ SAU JURIDICĂ LA CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Cod de identificare fiscală - se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care işi desfăşoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal şi are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislaţiei române.

Adresa - se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul işi desfăşoară activitatea.

3. MODUL DE CALCUL AL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII DIN STRĂINĂTATE

rd.l. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani şi/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.

rd.2. Contribuţii sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuţiilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit legii şi plătite

rd.3. Venitul net - se calculează ca diferenţa între venitul brut şi suma totală a contribuţiilor sociale datorate, potrivit legii (rd.l-rd.2).

rd.4. Deduceri - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.

rd.5. Cotizaţia sindicală plătită: se înscrie suma reprezentând cotizaţia sindicală plătită în luna de raportare;

rd.6. Contribuţiile la fondurile de pensii facultative: se înscrie suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăşească echivalentul în lei a 400 de euro;

rd.7. Venit bază de calcul:

- pentru funcţia de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd.4), a cotizaţiei sindicale plătite (rd.5) şi a contribuţiilor la fondurile de pensii facultative (rd.6) din venitul net (rd.3);

-în celelate cazuri: se preia suma înscrisă la rd.3.

rd.8. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului bază de calcul (rd.7).

rd.9 Impozit anual datorat - se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.

Acest rând se va completa în declaraţia depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul şi-a încetat raportul contractual de munca, după caz.

Rubricile de la rd.4, rd.5 şi rd.6 se completează numai la funcţia de bază.

4. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf