Ghid depunere Formular 224

Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate īn Romānia şi de către persoanele fizice romāne angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate īn Romānia

Cine depune declaratia?

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Cand se depune declaratia?

  • lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul;

  • ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în acest scop.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

  • originalul se depune la :

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice;
  • copia se păstrează de către contribuabil.

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

Cum se depune declaratia?

Misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi reprezentanţele organismelor internaţionale ori reprezentanţele societăţilor comerciale şi ale organizaţiilor economice străine, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, pot opta ca pentru angajaţii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligaţiile privind calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din salarii.

In cazul în care, opţiunea este formulată şi comunicată organului fiscal competent, beneficiarii de venituri nu mai au obligaţia depunerii formularului 224.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf