Instructiuni de completare Formular 223

Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

Perioada de raportare

În rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

Secţiunea I “Date de identificare a asocierii”

În caseta “Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care, asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea asocierii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal a asocierii.

Secţiunea II “Date privind activitatea desfăşurată”

Punctul 1 “Categoria de venit” - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere, după caz: comerciale, profesii libere, activităţi agricole, silvicultură, piscicultură sau alte venituri.

Punctul 2 “Forma de organizare” - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: asociere fără personalitate juridică, entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii.

Căsuţa “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Căsuţa “Entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

Căsuţa “Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii” se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, în condiţiile continuării activităţii.

Punctul 3 “Determinarea venitului net” - se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real sau pe normă de venit.

Punctul 4. “Număr asociaţi” - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

Punctul 5 “Obiectul principal de activitate” - se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizaţie sau în contractul de asociere, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.

Punctul 6 “Sediul” - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.

Punctul 7. “Contract de asociere” - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Punctul 8. “Documentul de autorizare” - se înscriu numărul şi data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăşura activităţi economice pe teritoriul României.

Punctele 9, 10. “Data începerii/încetării activităţii” - se înscrie data începerii /încetării activităţii, conform contractului de asociere.

Punctul 11. „Data suspendării activităţii” – se completează data suspendării activităţii de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie.

Secţiunea III “Date privind venitul estimat”

Secţiunea se completează numai de contribuabilii care determină venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociere în anul fiscal în curs.

Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.

Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinată ca diferenţă între venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenţa dintre suma înscrisă la rd.1 şi suma înscrisă la rd.2.

Secţiunea IV “Date de identificare a responsabilului asocierii”

Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

În caseta “Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de identificare fiscală al responsabilului asocierii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care, responsabilul asocierii are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.

În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele responsabilului asocierii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al responsabilului asocierii.

Secţiunea V “Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi”

col.1. ”Nume şi prenume asociat” - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.

col.2. “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” - se înscrie codul numeric personal al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

col.3. ”Domiciliu” - se completează adresa domiciliului fiscal.

col.4 “Cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii” - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

col.5. “Venit net estimat distribuit”- se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, conform contractului de asociere. rd. “Total” - se înscrie suma obţinută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociaţi. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 "Venit net estimat" de la Secţiunea III "Date privind venitul estimat".

Notă: În cazul asocierilor pentru care venitul net din activităţi comerciale se determină pe baza normelor de venit se completează numai datele de identificare a asociaţilor (col.1–3) şi cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii, corespunzătoare fiecărui asociat (col.4).

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf