Ghid depunere Formular 223

Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

Cine depune declaratia?

Declaraţia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente - comerciale şi profesii libere, inclusiv din activităţi adiacente, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură.

Declaraţia se depune şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit, venitului net anual din activităţi independente.

Asocierile în cadrul cărora se obţin venituri de natura celor mai sus menţionate, din mai multe surse, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

Declaraţia nu se depune pentru:

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi independente pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri;
- asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice, care nu dau naştere unei persoane juridice, care realizează venituri din activităţi independente;
- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, potrivit legii.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:

- în termen de 15 zile de la data începerii activităţii, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;

- până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cele care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se depune, în doua exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se completează şi se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular.

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf