Instructiuni de completare Formular 221

Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit

1. Perioada de raportare

In rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2014).

2. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică”

In caseta “Cod de identificare fiscală - se competează după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta:

  • codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual;
  • codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

In rubricile "Nume, Prenume/Denumire" se înscriu după caz, numele şi prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.

3. Secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”

Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică.

Căsuţa “Individual” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.

Căsuţa “Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Număr asociaţi - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Contractul de asociere - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

4. Secţiunea III “Date pentru stabilirea venitului impozabil"

Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate.

Activitatea desfăşurată pe raza localităţiidin judeţul - se înscrie denumirea localităţii pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine, precum şi judeţul pe raza căruia se află localitatea.

Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” - contribuabilii, persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică, care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea localitătii/localitătilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art.72 alin.(2) din Codul fiscal. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei “Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” corespunzătoare localităţii în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de organul fiscal, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de albine declarate de contribuabil, pe fiecare localitate, în ordinea enumerată de acesta în declaraţie.

De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 localităţi: 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în localitatea B şi 3,35 ha în localitatea C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A şi localitatea C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de către organul fiscal, potrivit opţiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha*norma de venit corespunzătoare localităţii B + 2,1 ha*norma de venit corespunzătoare localităţii C.

Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute la art.73 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legislaţiei în materie şi Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

4.1 Tabelul “Produse vegetale”

Col. 2 “Total suprafaţă” - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate.

4.2 Tabelul “Animale”

Col.2 “Număr total capete animale/familii de albine” - se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute, pe fiecare localitate.

Atenţie: Suprafeţele destinate producţiei vegetale/capete de animale/familiile de albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. în cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

5. Secţiunea IV “Date privind asociaţii şi cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii”

Secţiunea se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

col.1. ’’Nume şi prenume asociat” - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.

col.2. “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

col.3. ’’Domiciliul” - se completează adresa domiciliului fiscal.

col.4 “Cota de distribuire din venitul impozabil al asocierii” - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.

6. Secţiunea V “Date de identificare a împuternicitului/responsabilului asocierii”

Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

In situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secţiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.

In caseta “Cod de identificare fiscală’’ - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului sau numele şi prenumele asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf