Ghid depunere Formular 221

Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit

Cine depune declaratia?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

 1. cultivarea produselor agricole vegetale;

 2. exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

 3. creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene:

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. în cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;

 • ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.

Atenţie: în cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.

In cazul în care, declaraţia depusă nu reflectă suprafeţele cultivate/numărul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaraţie rectificativă în care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.

Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

Unde se depune declaratia?

1. în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual

Declaraţia se completează în două exemplare:

 • originalul se depune la:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.
 • copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

2. în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică

Declaraţia se completează în două exemplare:

 • originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;

 • copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora.

Declaraţia cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate pe raza căreia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.

Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite, vor completa la secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desfăşurată. în situaţia în care, tabelele de la secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul/ asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de patru localităţi), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul „Anexa nr. .... la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, care se ataşează la declaraţie.

Exemplu: în cazul unui contribuabil/asociere fără personalitate juridică care deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în 7 localităţi, se completează câte un tabel de la secţiunea „Date pentru stabilirea venitului impozabil” pentru fiecare localitate, respectiv se completează formularul 221 şi 2 anexe (numerotate 1, 2), iar în formularul 221 se va face menţiunea „Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta declaraţie”.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Nu se va depune formularul Anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Datele necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf