Instructiuni de completare Formular 220

Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit

Perioada de raportare

În rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

Căsuța 1 “Recalcularea plăților anticipate” se bifează în următoarele situații:

  • în situația contribuabililor care realizează venituri din activități independente şi/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie;

În vederea recalculării plăților anticipate contribuabilii vor depune declarația, însoțită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

  • în situația rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în care chiria este exprimată în lei, pentru care plățile anticipate sunt stabilite potrivit prevederilor art.63 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului vor depune declarația însoțită de documente justificative, în termen de 5 zile la organul fiscal competent.

  • în cazul în care, în cursul anului fiscal, are loc depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, potrivit art.62^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat vor depune declarația în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Căsuța 2 “Modificarea modului de determinare a venitului net” - se bifează de către persoanele fizice care realizează venituri din activități independente şi cedarea folosinței bunurilor care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normă de venit, după caz.

Contribuabilii care optează, în condițiile legii, pentru modificarea modului de determinare a venitului net bifează căsuța “Modificarea modului de determinare a venitului net” şi indică sistemul de impunere pentru care au optat, prin bifarea căsuței corespunzătoare situației contribuabilului de la Secțiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”, pct.2 ”Determinarea venitului net: ”sistem real”, “cote forfetare de cheltuieli” sau “normă de venit”, după caz.

În această situație, declarația se depune, după caz, în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului, sau până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent.

Secțiunea I „Date de identificare a contribuabilului”

În caseta “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“ ‐ se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubricile "Nume” şi "Prenume" se înscriu, numele şi prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secțiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”

Punctul 1 „Categoria de venit” - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după caz: comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

Punctul 2 „Determinarea venitului net” - se bifează căsuța corespunzătoare, în funcție de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

Punctul 3 „Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a activității: individual, asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.

Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

Căsuța “Modificarea modalității/formei de exercitare a activității” se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, în condițiile continuării activității.

Punctul 4 „Obiectul principal de activitate” - se înscrie denumirea activității principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.

Punctul 5 „Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința” Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.

În cazul în care, activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ - teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată. De exemplu:

  • pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafața totală, din care închiriată;
  • pentru autovehicule: tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria şasiului;
  • alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Punctul 6 ”Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere” - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii şi data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi entitățile supuse regimului transparenței fiscale completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți şi data înregistrării acestuia.

Punctul 6 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv.

Punctele 7,8 „Data începerii/încetării activității” - se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Rubricile de la pct.7 şi pct.8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului, înscriu data depunerii autorizației de funcționare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat, înscriu data privind începerea, respectiv data privind încetarea activității.

Punctul 9 „Data suspendării activității” – se completează data suspendării activității de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente şi/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

Punctul 9 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declarația.

Secţiunea III „Date privind venitul estimat”

a. Venituri din activităţi independente: activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

a.1) Activitate desfăşurată în mod individual

a.1.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi comerciale, din exercitarea unei profesii libere, din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere şi/sau drepturi de proprietate intelectuală determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

rd.1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.

Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achiziționarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

a.1.2) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Contribuabilii care desfăşoară activități independente, în mod individual, impuşi pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la Secțiunea III „Date privind venitul estimat”.

Se bifează căsuța “Normă de venit” de la Secțiunea II “Date privind activitatea desfăşurată”, pct. 2 “Determinarea venitului net”.

a.2) Activitate desfăşurată într‐o formă de asociere

a.2.1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

În cazul contribuabililor care desfăşoară activități independente în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau în cadrul unei entități supuse regimului transparenței fiscale, se completează numai rd.3 „Venit net estimat” din declarație, după cum urmează:

Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distribuția venitului net estimat pe asociați” din “Declarația privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale“, de la rândul corespunzător contribuabilului.

a.2.2) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Contribuabilii care desfăşoară venituri din activități independente, desfăşurate într-o formă de asociere, impuse pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la Secțiunea III „Date privind venitul estimat”.

Se bifează căsuța “Normă de venit” de la Secțiunea II “Date privind activitatea desfăşurată”, pct. 2 “Determinarea venitului net”.

b. Venituri din cedarea folosinței bunurilor

b.1) Cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv

Venit brut estimat - se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părți pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plății acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Cheltuieli deductibile estimate – se înscrie, după caz:

- suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, în situația persoanelor fizice care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real şi conduc evidență contabilă în partidă simplă;

- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut estimat (rd.1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd.1 şi datele înscrise la rd. 2.

b.2) Venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate, în condiţiile legii, în categoria venituri din activităţi independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităţi independente. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.

Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal de impunere de către contribuabili.

Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal de impunere în vederea realizării venitului brut estimat.

Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

b.3) Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv

b.3.1) Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuse pe bază de normă de venit

Contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic, impuse pe bază de normă de venit, nu completează rândurile de la Secţiunea III „Date privind venitul estimat”.

Se bifează căsuţa “Normă de venit” de la Secţiunea II “Date privind activitatea desfăşurată”, pct. 2 “Determinarea venitului net”.

b.3.2) Venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, determinate în sistem real pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.

Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului.

Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut

estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

c. Venituri din activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

c.1) Activitate desfăşurată în mod individual

Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.

Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd.3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

c.2) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, impuse în sistem real, se completează numai rd.3. „Venit net estimat” din declaraţie, după cum urmează:

rd.3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi” din „Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, rândul corespunzator contribuabilului.

d. Venituri din silvicultură şi piscicultură

d.1) Activitate desfăşurată în mod individual

Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.

Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achiziţionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd.2 din rd.1.

d.2) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere

În cazul contribuabililor care realizează venituri din silvicultură şi piscicultură în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, impuse în sistem real, se completează numai rd.3. „Venit net estimat” din declaraţie, după cum urmează:

rd.3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col.5 a tabelului “Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi” din „Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, rândul corespunzator contribuabilului.

Secțiunea IV “Date de identificare a împuternicitului”

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

În caseta “Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf