Ghid depunere Formular 220

Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit

Cine depune declaratia?

Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:

 • Activități independente;
 • Cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
 • Activități agricole impuse în sistem real;
 • Silvicultură şi piscicultură.

Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere, pentru exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net, precum şi pentru recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

Declarația se depune şi de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit.

a. Activităţi independente

Declarația se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activități independente, inclusiv din activități adiacente, din activități desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale.

În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

În categoria veniturilor din activități independente, pentru care există obligația depunerii declarației, se cuprind:

- venituri comerciale;
- venituri din profesii libere;
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Nu au obligația depunerii declarației, contribuabilii care realizează numai venituri din activitățile independente prevăzute la art.52 din Codul fiscal, pentru care plățile anticipate se stabilesc prin reținere la sursă, de către plătitorii de venituri sau care au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente din mai multe surse depun câte o declarație pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăți civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

b. Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă

b.1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele de la subpct. b.2. şi b.3.

Declarația se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile şi imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv, bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor” şi căsuța “sub 5 contracte, inclusiv” de la Secțiunea II “Date privind activitatea desfăşurată“, pct.1 “Categoria de venit”.

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă.

În situația închirierii bunurilor deținute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declarație, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

b.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente

Declarația se depune de către contribuabilii care la sfârşitul anului precedent celui de impunere, realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie.

La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepția contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor” şi căsuța “peste 5 contracte” de la Secțiunea II “Date privind activitatea desfăşurată“, pct.1 “Categoria de venit”.

În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activități independente, la completarea şi depunerea formularului, se au în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte prevederi legale în materie.

b.3. Venituri din închirierea în scop turistic

Declarația se completează pentru fiecare an fiscal, de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice.

La declarație se anexează formularul „Fişa capacității de cazare”, completată corespunzător situației contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat, bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor” şi căsuța “În scop turistic” de la Secțiunea II “Date privind activitatea desfăşurată“, pct.1 “Categoria de venit” şi menționează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuințe proprietate personală.

În situația în care, în cursul anului se depăşeşte numărul camerelor închiriate (peste cinci) se va depune un nou formular, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuța „Sistem real” de la Secțiunea II “Date privind activitatea desfăşurată“, pct.2 „Determinarea venitului net”. De la data depăşirii numărului de camere închiriate (peste cinci) şi până la sfârşitul anului fiscal, au obligația determinării venitului net în sistem real potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități independente.

Veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II „Venituri din activități independente” de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real.

c. Activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

d. Silvicultură şi piscicultură

Declarația se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obținute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II „Venituri din activități independente” de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

Cand se depune declaratia?

Declarația se depune la organul fiscal competent, astfel:

- în termen de 15 zile de la data începerii activității, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal;
- în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;
- pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;
- în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat;
- până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, şi care au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;
- până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se completează în două exemplare:

 • originalul se depune la:
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit.b).
 • copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împutenicitul acestuia, potrivit Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf