Instructiuni de completare Formular 209

Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

1. Perioada de raportare

In rubrica "Anul" se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012).

2. Secţiunea I "Date de identificare a contribuabilului"

In caseta “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubricile "Nume" şi "Prenume" se înscriu, numele şi prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3. Secţiunea II "Date privind tranzacţia imobiliară"

Numele şi prenumele/denumirea persoanelor flzice/juridice sau altor entităţi cărora li se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia - se completează numele şi prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice sau altor entităţi, după caz, cărora li s-a transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, conform documentului de transfer.

In situaţia în care, sunt mai multe persoane cărora li s-a transferat dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se completează pentru fiecare persoană, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice sau altor entităţi, după caz.

Caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, înscriindu-se codul de identificare fiscală, potrivit legii.

Codul de identificare fiscală poate fi:

  • pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la lit.b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • pentru comercianţi, persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
  • pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor prevăzute la lit.b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit.c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
  • pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

Documentul de transfer a dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia - se înscrie numărul, data şi emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.

Adresa proprietăţii imobiliare înstrăinate - se înscrie adresa completă a proprietăţii imobiliare înstrăinate.

Perioada deţinerii - se bifează căsuţa corespunzătoare perioadei de deţinere a bunului înstrăinat.

4. Secţiunea III "Date privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

rd. 1 -Venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal - se înscrie suma reprezentând venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în documentul de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

5. Secţiunea IV "Date de identificare a împuternicitului"

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, desemnat de contribuabil.

In caseta "Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

In rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf