Ghid depunere Formular 209

Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Cine depune declaratia?

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, supuse impozitului pe venit, conform legii.

Persoanele fizice care realizează venituri din transferul mai multor proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declaraţie pentru fiecare transfer.

în cazul în care proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal transferate sunt deţinute în coproprietate, declaraţia se depune de fiecare coproprietar, persoană fizică, corespunzător cotei de deţinere. în cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, în termen de 10 zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condiţiile legii.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia se completează, în două exemplare:

  • originalul se depune la:
    • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    • organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat imobilul înstrăinat, pentru persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;
  • copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf