Instructiuni de completare Formular 208

Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietaţilor imobiliare din patrimoniul personal

Perioada de raportare

În rubrica "Semestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimului semestru al anului de raportare (de exemplu: 1 pentru semestrul I sau 2 pentru semestrul II).

Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012).

Secţiunea A "Date de identificare a notarului public"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al notarului public, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia" din formular se înscrie "Împuternicit".

În cazul în care notarul public are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele notarului public.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al notarului public.

Secţiunea B "Date recapitulative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de proprietate şi ale dezmembrămintelor acestuia.

Col. 1 - 4 se completează cumulat, pe beneficiari de venit şi pe tranzacţii.

Secţiunea C "Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

Col. 1 «Nume, Prenume» - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice.

Col. 2 «CNP/NIF» - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 «Nume, Prenume/Denumire» - se completează pentru fiecare persoană căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice, denumirea persoanelor juridice sau a altor entități, după caz.

Col. 4 «Cod de identificare fiscală» - se completează pentru fiecare persoană fizică, juridică sau altă entitate, după caz, căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscală.

Codul de identificare fiscală poate fi:

  • pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entități fără personalitate juridică, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • pentru persoane fizice şi juridice, precum şi pentru alte entități care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerțului, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;
  • pentru persoanele fizice care desfăşoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepția celor prevăzute la lit. b), codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal;
  • pentru persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la lit. c), codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
  • pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin donație, la completarea declarației, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale donatarului, iar în col. 3 şi col. 4 cele ale donatorului.

În cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin moştenire, în col. 1 şi col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei căreia i se transferă dreptul de proprietate şi dezmembrămintele acestuia, iar col. 3 şi col. 4 nu se completează.

Col. 5 «Cota parte» - se înscrie cota-parte ce revine cumpărătorilor, în urma transferului dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia.

În cazul în care nu sunt precizate cotele, se prezumă că fiecare coproprietar, cumpărător, deține o cotă egală cu a celorlalți.

Col. 6 «Modalitatea de transfer a dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia» - se înscrie tipul de transfer, pentru fiecare tranzacție (vânzare-cumpărare, moştenire, donație etc.).

Col. 7 «Perioadă deținere imobil» - se înscrie perioada de deținere a bunului imobil înstrăinat: sub 3 ani, inclusiv, sau peste 3 ani, după caz.

Atenție! Nu se completează în cazul transmiterii dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire.

Col. 8 «Valoarea înscrisă în documentul de transfer» - se înscrie suma reprezentând valoarea înscrisă în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzacție, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 9 «Baza de calcul al impozitului» - se înscrie, după caz, suma reprezentând valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale ori valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici, în cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

Col. 10 «Impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal» - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal calculat şi încasat de notarul public, potrivit legii, pentru fiecare tranzacţie, pe fiecare beneficiar de venit.

În cazul în care există mai mulţi coproprietari, impozitul se calculează la valoarea deţinută de fiecare coproprietar, iar dacă nu sunt precizate cotele se prezumă că fiecare coproprietar deţine o cotă egală cu a celorlalţi.

Col. 11 «Taxele notariale aferente transferului» - se înscrie suma reprezentând taxele notariale aferente transferului, pentru fiecare tranzacţie.

Prin taxe notariale se înţelege tariful ANCPI (Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), tariful pentru obţinerea extraselor, precum şi alte sume datorate bugetului de stat încasate de notarii publici la transferul proprietăţilor imobiliare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf