Instructiuni de completare Formular 205

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi cāştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit

Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2012) anul pentru care se completează declaraţia.

Secţiunea I "Date de identificare a plătitorului de venit"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia" din formular se înscrie "Împuternicit".

În cazul în care plătitorul de venit are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

În rubrica "Denumire/Nume, prenume" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de venit.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Secţiunea II "Date recapitulative"

Tabelul se generează cu ajutorul programului de asistenţă şi reprezintă situaţia centralizatoare a datelor declarate la secţiunea IV şi/sau secţiunea V, pe tipuri de venit.

Col. 2 - 6 se completează cumulat, pe tipuri de venit.

Secțiunea III "Date privind natura veniturilor"

Se bifează căsuța corespunzătoare tipului de venit plătit:

 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
 • venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 • venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere;
 • venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare;
 • venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal;
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
 • venituri din salarii;
 • venituri din dividende;
 • venituri din dobânzi;
 • câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăților închise şi al părților sociale;
 • venituri din lichidarea persoanei juridice;
 • venituri din premii;
 • venituri din jocuri de noroc;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități agricole;
 • venituri din arendare;
 • venituri din alte surse.

Căsuța "Venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent" [lit. b)] se bifează numai în cazul în care, potrivit Codului fiscal, plătitorul are obligația reținerii la sursă a impozitului pentru veniturile plătite.

Căsuța "Venituri din activități independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere" [lit. d)] se bifează în cazul venitului realizat de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal şi care este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente.

Căsuța "Câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise" [lit. g)] se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise, pentru care beneficiarul de venit are obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.

În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Codului fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reținerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Căsuța "Venituri sub forma câştigurilor din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare" [lit. e)] se bifează în cazul câştigului rezultat din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Căsuța "Venituri obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal" [lit. f)] se bifează în cazul veniturilor obținute din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole, în mod individual sau într-o formă de asociere, precum şi venituri din cedarea folosinței bunurilor determinate în sistem real.

ATENȚIE: În situația în care veniturile se realizează din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole într-o formă de asociere se vor avea în vedere şi instrucțiunile de la secțiunea IV, col. 1 şi col. 2.

Căsuța "Câştiguri din transferul valorilor mobiliare în cazul societăților închise şi al părților sociale" [lit. k)] se bifează în cazul câştigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în cazul societăților închise şi a părților sociale, pentru care impozitul reținut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.

Căsuța "Venituri din activități agricole" [lit. p)] se bifează în cazul veniturilor din activități agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Codul fiscal şi Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, cu modificările ulterioare.

Căsuța "Venituri din arendare" [lit. q)] se bifează în cazul veniturilor obținute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

Pentru fiecare tip de venit plătit se va genera câte un tabel distinct, prevăzut la secțiunea IV. Căsuța "Venituri din salarii" [lit. h)] se bifează în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor.

Secțiunea IV "Date informative privind impozitul reținut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit"

Pentru fiecare tip de venit plătit se generează în acelaşi formular câte un tabel, înscriindu-se datele corespunzătoare, pe beneficiari de venit.

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul de venit a reținut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor, prevăzute la secțiunea III.

ATENȚIE: În cazul veniturilor obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole într-o formă de asociere, se înscrie denumirea asocierii.

Col. 2 - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

ATENȚIE: În cazul veniturilor obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole într-o formă de asociere, se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii.

Col. 3 - se completează, după caz "Plată anticipată" sau "Impozit final", corespunzător regimului de impozitare aplicabil veniturilor plătite.

Rubrica se completează cu sintagma "Plată anticipată", în situația în care impozitul reținut de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual pe venit.

Rubrica se completează cu sintagma "Impozit final", în situația în care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final.

În cazul veniturilor prevăzute la lit. a) - e) de la secțiunea III "Date privind natura veniturilor", pentru care impozitul reținut la sursă reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma "Plată anticipată".

În cazul în care, pentru veniturile prevăzute la lit. a) - c) de la secţiunea III "Date privind natura veniturilor", contribuabilii au optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma "Impozit final".

Rubrica nu se completează în cazul veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, natura plăţii (plată anticipată sau impozit final) urmând a fi stabilită de organul fiscal.

Rubrica nu se completează în cazul câştigurilor/pierderilor din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

În cazul veniturilor prevăzute la lit. h) - r) de la secţiunea III "Date privind natura veniturilor" pentru care impozitul reţinut la sursă este final, în conformitate cu dispoziţiile Codului fiscal, plătitorii de venituri completează rubrica cu sintagma "Impozit final".

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare.

Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri:

 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
 • Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 • venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare.

Se înscrie suma reprezentând totalul câştigurilor înregistrate de fiecare beneficiar de venit în anul de raportare din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare.

Col. 5 - se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice în anul de raportare.

Rubrica se completează numai pentru următoarele tipuri de venituri:

 • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică în anul de raportare, ca urmare a tranzacţionării titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

 • operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.

Se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor înregistrate de fiecare persoană fizică în anul de raportare din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni similare.

Col. 6 - se înscrie baza de calcul al impozitului, reprezentând totalul venitului impozabil/câştigului realizat de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal. Nu se completează pentru operaţiunile privind transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Baza de calcul al impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

În cazul asocierilor dintre persoane fizice şi persoane juridice române, venitul cuvenit persoanei fizice se stabileşte potrivit legislaţiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Rubrica nu se completează de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor, în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii, sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru care nu există obligaţia reţinerii la sursă a impozitului, potrivit legii.

Col. 7 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câştig calculat şi reţinut în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit.

Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare tip de venit, în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

În cazul asocierilor dintre persoane fizice şi persoane juridice române, microîntreprinderi care nu generează o persoană juridică, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit, calculat şi reţinut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul al impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, se cuprinde în declaraţia aferentă perioadei în care a avut loc aprobarea situaţiilor financiare anuale.

Pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, sau venituri din activităţi agricole şi pentru care nu s-a reţinut impozit potrivit legii, la col. 7 "Impozit reţinut" se înscrie cifra "0" (zero).

Secțiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază.

A. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în România

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în România.

La col.4‐8, se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile, pe baza datelor din ştatele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col.1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se numele şi prenumele persoanelor fizice pentru care plătitorul a reţinut impozit la sursă şi/sau a efectuat plata veniturilor.

Col.2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col.3 - se completează, cu sintagma 'Funcţia de bază” sau 'În afara funcţiei de bază” după caz.

Rubrica se completează cu sintagma 'Funcţia de bază”, în situaţia în care beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcţia de bază, potrivit unui contract de muncă ori unui statut special prevăzut de lege.

Rubrica se completează cu sintagma 'În afara funcţiei de bază”, în situaţia în care, beneficiarul de venit realizează venituri din salarii sau asimilate acestora în afara funcţiei de bază, potrivit legii.

Col.4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit Titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Col.5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Rubrica se completează pentru angajaţii persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcţia de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col.6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România (cotizația sindicală, contribuția la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază, potrivit legii.

Col.7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în România, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România.

Col.8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reținut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în România, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

B. Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate

Se completează de către plătitorii de venituri din salarii, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la funcția de bază ori în afara funcției de bază, cu datele prevăzute de formular referitoare la veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau are sediul permanent în România, pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate.

La col.4‐8, se înscriu sumele stabilite pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, prin cumularea valorilor aferente fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, pe baza datelor din ştatele de salarii sau altor documente prevăzute de lege referitoare la fiecare beneficiar de venit, astfel:

Col.1 – col.3 se completează potrivit instrucțiunilor de completare de la lit.A.

Col.4 - se înscrie suma reprezentând venitul brut din salarii, potrivit Titlului III din Codul fiscal, realizat de fiecare beneficiar de venit pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului brut lunar realizat pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Col.5 - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate persoanei fizice, potrivit legii, la nivelul perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea deducerilor personale acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază şi care, potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelor justificative prezentate plătitorului de venit.

Col.6 - se înscrie suma reprezentând alte deduceri acordate potrivit legii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea altor deduceri acordate pentru fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate (cotizația sindicală, contribuția la fondurile de pensii facultative).

Rubrica se completează pentru angajații persoane fizice care realizează venituri din salarii la funcția de bază, potrivit legii.

Col.7 - se înscrie suma reprezentând venitul bază de calcul din salarii, pentru perioada impozabilă în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, stabilită prin cumularea venitului bază de calcul aferent fiecărei luni a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate.

Col.8 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile din salarii, stabilită prin cumularea impozitului lunar reținut de plătitorul de venit, pentru veniturile realizate în fiecare lună a perioadei impozabile în care activitatea s-a desfăşurat în străinătate, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul lunare, conform legii.

Col.9 - se bifează cu “x”, în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, în cazul în care, dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice revine României şi impozitul reținut de plătitorul de venit este impozit final, în condițiile prevăzute la pct.87^3, pct.87^5 alin. (2) lit.a) şi pct.87^8 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, date în aplicarea art. 55, alin. (4), lit.m) din Codul fiscal.

Col.10 - se bifează cu “x”, în cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate într-un stat cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România în următoarele situații, după caz:

 • în cazul în care, acelaşi venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât şi în străinătate;
 • în cazul în care, persoana fizică a fost prezentă în străinătate pentru o perioadă mai mare decât perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul în care s-a desfăşurat activitatea;
 • în cazul în care, detaşarea în străinătate a persoanei fizice a încetat înainte de perioada prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua reținerea diferențelor de impozit, întrucât între părți (angajat-angajator) nu mai există relații contractuale generatoare de venituri din salarii.

NOTĂ: Se înscriu sumele cuprinse în ştatul de salarii sau alte documente prevăzute de lege, aferente perioadei impozabile şi plătite angajatului pâna la data limită de depunere a declarației.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii şi asimilate acestora se face de către plătitor, pentru fiecare angajat/beneficiar de venit, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni din anul de raportare în care angajatul respectiv a realizat venituri din salarii sau asimilate acestora de la plătitor.

În cazul persoanelor fizice rezidente române cu domiciliul în România şi persoanelor fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiția prevăzută la art. 40 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activitate salarială în străinătate şi sunt plătite pentru activitatea salarială desfăşurată în străinătate de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România, se vor evidenția, distinct, elementele de calcul a impozitului si impozitul reținut, în funcție de locul de desfăşurare a activității, potrivit tabelelor de la lit.A, respectiv lit.B, din formular.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf