Instructiuni de completare Formular 204

Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

Date de identificare a asocierii

Se completează denumirea asocierii şi adresa domiciliului fiscal al asocierii.

"Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii. În cazul în care asocierea este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul "RO".

Date privind activitatea desfăşurată

Rd.1. Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit, după caz: comerciale, profesii libere, activități agricole, piscicultură, silvicultură, alte venituri, după caz.

Rd. 2 "Forma de organizare" - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a activității: asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

Căsuța "Asociere fără personalitate juridică" se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică constituite între persoane fizice sau/şi în cadrul unei asocieri constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.

Căsuța "Entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează în cazul în care activitatea se desfăşoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

Căsuța "Modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.

Rd. 3 "Număr asociați" - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

Rd. 4 "Obiectul principal de activitate" - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, desfăşurată de asociere, precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.

Rd. 5 "Sediul" - se completează adresa sediului asocierii sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.

În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.

Rd. 6 "Contractul de asociere" - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Rd. 7 "Documentul de autorizare" - se înscriu numărul şi data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăşura activități economice pe teritoriul României, precum şi organul emitent.

Rd. 8, 9 "Data începerii/încetării activității" - se înscriu data începerii şi data încetării activității, conform contractului de asociere.

Date privind venitul net anual

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă condusă pentru asociere. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile şi cheltuielile se cumulează.

Rd. 1 "Venit brut" - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitățile desfăşurate de asociere atât din activitatea de bază, cât şi din cele adiacente acesteia.

Rd. 2 "Cheltuieli deductibile" - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

Rd. 3 "Venit net" - se înscrie diferența dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.

Rd. 4 "Pierdere fiscală" - se înscrie diferența dintre cheltuielile aferente deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 2 şi suma înscrisă la rd. 1.

Date de identificare a responsabilului asocierii

Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

"Adresa" - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

"Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare fiscală a responsabilului asocierii.

Distribuția venitului net/pierderii pe asociați - tabel:

Col. 1 "Nume şi prenume asociat" - se completează cu numele şi prenumele asociaților, conform contractului de asociere.

Col. 2 "Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală" - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 "Domiciliu" - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Col. 4 "Cota de distribuire a venitului net/pierderii la nivelul asocierii" - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile şi pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

Col. 5 "Venit net distribuit" - se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, conform contractului de asociere.

Col. 6 "Pierdere distribuită" - se înscrie pierderea distribuită fiecărui asociat, conform contractului de asociere.

Col. 7 "Plată anticipată, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal" - se înscrie impozitul reținut la sursă, în cazul veniturilor obținute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deşeurilor din patrimoniul afacerii de către persoanele fizice care desfăşoară activități independente şi/sau activități agricole într-o formă de asociere şi pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Impozitul reținut la sursă se distribuie pe fiecare asociat, potrivit cotei de participare.

Suma totală reprezentând plată anticipată, potrivit art. 78 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, la nivelul tuturor asociațiilor, reprezintă impozitul reținut la sursă de plătitorul de venituri.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf