Ghid depunere Formular 204

Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale

Cine depune declaratia?

Declarația se completează şi se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente, inclusiv din activități adiacente, din activități agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real.

Declarația nu se depune pentru asocierile fără personalitate juridică pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.

Declarația se depune şi în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente.

Cand se depune declaratia?

Declarația se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, până la data de 15 martie a anului următor celui de raportare.

Unde se depune declaratia?

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Cum se depune declaratia?

Ori de câte ori se constată erori în declarația depusă anterior, se completează şi se depune o declarație rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop.

Declarația se completează, înscriind cu majuscule, citeț şi corect datele prevăzute în formular, în două exemplare:
  • originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală;
  • copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

O copie a declarației se va transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.

Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Declarația se pune gratuit la dispoziția asociatului care răspunde de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, la solicitarea acestuia.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf