Instructiuni de completare Formular 200

Declaraţie privind veniturile realizate din Romānia

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

La rubricile privind adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca; Cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

Categoria de venit - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.

Determinarea venitului net - se bifează căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază de normă de venit, după caz.

Forma de organizare - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a activității. Căsuța "individual" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.

Căsuța "asociere fără personalitate juridică" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau al unei asocieri cu o persoană juridică contribuabil plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.

Căsuța "entități supuse regimului transparenței fiscale" se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

Căsuța "modificarea modalității/formei de exercitare a activității" se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.

Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activității principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.

Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința

Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.

De exemplu:

  • pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
  • pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
  • alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul "închiriere" sau "arendare", în funcție de natura contractului încheiat între părți;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți şi data înregistrării acestuia.

Data începerii/încetării activității - se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.

Rubricile de la rd. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.

B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL

VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: activități comerciale, profesii libere şi drepturi de proprietate intelectuală

a) Activitate desfăşurată în mod individual

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activități comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente

Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

rd. 2.1. Contribuții sociale obligatorii, potrivit legii - se înscrie suma reprezentând contribuția de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plățile anticipate efectuate reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi independente, impuse pe bază de norme de venit, care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează fie pe baza datelor din evidenţa contabilă de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

a.3.1) În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

rd. 2.1. Contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale plătită potrivit legii şi plăţile anticipate efectuate reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, deduse potrivit legii.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

a.3.2) În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, se completează:

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât şi reţinerile în contul plăţilor anticipate efectuate cu titlu de impozit şi contribuţiile obligatorii, efectuate de plătitorii de venit.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

Cheltuielile deductibile se determină astfel:

- Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală

În vederea determinării cheltuielilor deductibile se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25% asupra venitului brut;

- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite, potrivit legii.

- Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:

În vederea determinării cheltuielilor deductibile se procedează astfel:

- se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20% asupra venitului brut;

- se determină cheltuielile deductibile prin însumarea cheltuielilor forfetare şi a contribuţiilor sociale obligatorii plătite.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului - se înscrie partea din venitul net pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

a.3.3) În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suită şi al veniturilor reprezentând remuneraţia compensatorie pentru copia privată, se completează:

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atribuţii de colectare şi de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere

În cazul persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, sau într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se completează:

rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei persoane juridice

Venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale".

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând contribuţiile sociale obligatorii plătite de asociaţii persoane fizice.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 şi suma înscrisă la rd. 2.

rd. 3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă - se preia suma de la rd. 3.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând pierderea realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislaţia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale".

VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINŢEI BUNURILOR

Declaraţia se completează pe baza contractului încheiat între părţi de către contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenţa contabilă de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

Reprezintă venit brut şi valoarea investiţiilor la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deţinător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinţei bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, şi care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinţei bunului, pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie, după caz:

- suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, în cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

- suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

Se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi.

VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, PISCICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ, PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN SISTEM REAL, PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ

a) Activitate desfăşurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al

veniturilor în natură încasate în anul de raportare atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd. 1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) şi venitul brut (rd. 1).

Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.

b) Activitate desfăşurată într-o formă de asociere între persoane fizice, care nu dă naştere unei persoane juridice.

Se completează:

rd. 3. Venit net anual - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit şi distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se preia suma înscrisă în col. 6, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din "Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale", reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare şi distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT PĂRȚILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR ÎNCHISE

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societățile de administrare a investițiilor sau alți plătitori de venit, privind tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.

rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferența dintre câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.

CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAȚIUNI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA TERMEN, PE BAZĂ DE CONTRACT, PRECUM ŞI ORICE ALTE OPERAȚIUNI SIMILARE, ALTELE DECÂT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACȚIONATE PE PIEȚE AUTORIZATE ŞI SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, şi care au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate.

rd. 4. Câştig net anual - se înscrie câştigul net anual reprezentând diferența dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

rd. 5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

La declarație se anexează documente justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacțiile efectuate, din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează şi funcționează în condițiile legii sau a unităților de cult, potrivit art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.

Contribuabilii care îşi exprimă această opțiune pot solicita direcționarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

NOTĂ:

Contribuabilii care au realizat venituri din activități independente/activități agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinței bunurilor, care nu au obligația depunerii declarației şi care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entități nonprofit sau al unei unități de cult completează prezenta secțiune din formular, potrivit instrucțiunilor de mai jos.

Bursa privată - căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.

Contract nr./data - se înscriu numărul şi data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul şi data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private şi documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original şi în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declarația se transmite prin poştă, documentele de mai sus se anexează în copie.

Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult - căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea unei entități nonprofit sau unități de cult, conform art. 84 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult - se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.

Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult - se înscrie codul de identificare fiscală al entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.

Suma - se completează suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.

În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depăşeşte plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Se completează, numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datele de identificare a împuternicitului.

La rubricile privind adresa se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf