Instructiuni de completare Formular 171

Declaraţie privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, pentru perioada cuprinsă Óntre trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011

1. Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorilor de contribuţii prevăzuţi la art. 3631 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.

În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de contribuţii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de contribuţii.

2. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală"

Sumele reprezentând contribuţii datorate potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011,, se declară, pentru fiecare termen de plată, conform instrucţiunilor de mai jos.

Col.1 "Termen de plată": se completează, cu cifre arabe, în formatul ZZ/LL/AAAA, fiecare termen de plată a sumelor reprezentând contribuţii datorate, prevăzute la 3631 din Legea nr. 95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011 (de exemplu: 25/09/2010).

Col.2 "Suma": se înscrie, pentru fiecare termen de plată prevăzut de lege, suma reprezentând contribuţia trimestrială datorată potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011.

3. Secţiunea C "Date privind plăţile efectuate pentru creanţa fiscală"

Sumele reprezentând contribuţii datorate potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, plătite până la data depunerii declaraţiei se completează conform instrucţiunilor de mai jos.

Col.1 „Număr şi data document de plată": se completează, pentru fiecare document de plată întocmit, cu cifre arabe, atât numărul documentului de plată, cât şi data acestuia, în formatul XXXX/ZZ/LL/AAAA (de exemplu: 1234/25/09/2010).

Col.2 "Suma": se înscrie, pentru fiecare document de plată, suma reprezentând contribuţia trimestrială datorată potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, achitată până la data depunerii declaraţiei.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf