Instructiuni de completare Formular 130

Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă

Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

Secţiunea B "Date privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă"

Se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă se datorează pentru cantităţile livrate.

În cazul în care plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf