Instructiuni de completare Formular 120

Decont privind accizele

Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

Secţiunea B "Date privind accizele"

Se înscriu sumele cumulate pentru anul de raportare, fiind cuprinse şi accizele aferente produselor provenite din import.

Secţiunea C "Date privind deducerile din accizele datorate"

Se înscriu sumele cumulate, reprezentând deducerile din accizele datorate pentru anul de raportare, în conformitate cu prevederile legale, care se aplică pentru produsele din producţia internă, pentru produsele provenite din achiziţiile intracomunitare, cât şi pentru produsele provenite din import, astfel:

  • contribuţiile prevăzute la art.363 alin.(1) lit.a) şi b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătăţii, cuprinse în accizele datorate în anul de raportare;
  • suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice, potrivit art.70 alin.(1) lit.c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
  • contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care plătitorul corectează decontul depus iniţial, decontul rectificativ se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind "X" în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf