Instructiuni de completare Formular 112

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate

A. Anexa nr. 1 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate" la ordin

Caseta "Perioada de raportare"

În rubrica "Lună" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligația (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).

"Anul" pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2013).

Caseta "Declarație rectificativă" - se bifează cu X în situația în care rectificarea declarației se realizează pentru corectarea unor erori de completare ale angajatorului sau entității asimilate angajatorului.

Caseta "Declarație rectificativă ca urmare a acordării unor drepturi băneşti în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma acordării unor sume reprezentând salarii, diferențe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile.

Caseta "Declarație rectificativă ca urmare a unei inspecții fiscale" - se bifează cu X în situația în care declarația se rectifică în urma unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu de organul fiscal competent, după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Atenție! Se va bifa cu X numai una dintre cele 3 căsuțe, după caz.

Rectificarea declarației

2.1. Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate poate fi corectată de contribuabili din propria inițiativă, prin depunerea unei declarații rectificative.

2.2. Declarația rectificativă se utilizează pentru:

- corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuțiilor sociale datorate de angajatori şi entități asimilate angajatorilor şi reținute de către aceştia de la asigurați;

- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;

- modificarea unor date pe baza cărora se determină stagiile de cotizare şi punctajul asiguratului în sistemul public de pensii, pentru situația când a fost omisă înscrierea unui/unor asigurat/asigurați sau în cazul în care asiguratul/asigurații a/au fost înregistrat/înregistrați fără temei şi este necesară anularea respectivei înregistrări;

- corectarea altor informații prevăzute de formular.

2.3. Declarația rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular ca şi declarația care se corectează, bifându-se cu X căsuța aflată pe prima pagină a formularului.

2.4. Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informațiile prevăzute de formular, inclusivi cele care nu diferă față de declarația inițială.

2.5. În cazul veniturilor din salarii şi/sau al diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează şi se reține în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal şi normelor de aplicare a acestuia.

2.6. Pentru contribuțiile sociale, în situațiile în care au fost acordate sume reprezentând salarii, diferențe de salarii şi actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi în situațiile în care prin astfel de hotărâri se dispune reîncadrarea în muncă a unor persoane, se întocmesc declarații rectificative corespunzătoare fiecărei luni, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.

2.7. În situația în care, ca urmare a inspecției fiscale, au fost stabilite diferențe de contribuții sociale, contribuabilii au obligația rectificării declarației pentru perioadele pentru care au fost stabilite astfel de diferențe, bifându-se cu X căsuța corespunzătoare din formular.

2.8. Declarația rectificativă întocmită conform prezentelor instrucțiuni se depune numai pentru rectificările care vizează perioadele de raportare începând cu 1 iulie 2012. Pentru perioadele de raportare cuprinse între 1 ianuarie 2011 şi 30 iunie 2012, "Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate" se completează şi se rectifică, după caz, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate".

2.9. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011, contribuabilii depun declarații rectificative potrivit legislației specifice în vigoare în perioada la care se referă aceste declarații.

Secțiunea "Date de identificare a plătitorului"

Caseta "Cod de identificare fiscală" - se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorului conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situația în care declarația se completează de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligații sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcția/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, în prima căsuță se înscrie prefixul RO.

Caseta "Denumire" - se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozite şi contribuții.

Caseta "Adresă domiciliu fiscal" - se completează adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

În situația contribuabililor prevăzuți la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) şi (1^13) din Codul fiscal, secțiunea se completează cu datele de identificare ale persoanei fizice care are, potrivit legii, obligația depunerii declarației.

Secțiunea "Creanțe fiscale"

Pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare contribuție socială prevăzute în anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin, datorate în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistență, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1 - rd. 3) sumele reprezentând obligațiile constituite în perioada de raportare la care se referă declarația, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.

În situația în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată pentru impozitul pe venit şi/sau contribuțiile sociale cuprinse în vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din această secțiune, pentru impozitul pe venit sau contribuția socială pentru care există obligație declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligației respective.

Coloana "Denumire creanță fiscală" - se înscrie denumirea obligației de plată conform anexei nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin, datorată în perioada de raportare.

Coloana "Suma":

- Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuția socială datorată în perioada de raportare, conform legii.

- Rândul 2 "Suma deductibilă" - se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuțiile sociale datorate de angajatori, conform legislației specifice privind contribuțiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

- Rândul 3 "Suma de plată (rd. 1 - rd. 2)" - se înscrie suma de la rândul 1 sau, după caz, diferența dintre suma de la rândul 1 şi cea de la rândul 2.

- Rândul "Total obligații de plată" - se înscrie totalul obligațiilor de plată, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".

Suma înscrisă la rândul "Total obligații de plată" se plăteşte în contul unic corespunzător.

Pentru impozitul pe venit şi contribuțiile sociale prevăzute la pozițiile 1 - 4, 7 - 13, 16, 18 - 39 din anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin, formularul se completează de către angajatori sau entități asimilate acestora, în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal şi ale legislației specifice privind contribuțiile sociale.

- Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit/contribuția socială datorate în perioada de raportare, conform legislației specifice.

- Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

La poziția 1 din anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin se declară impozitul pe venitul din salarii reținut de către contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligația înregistrării fiscale, potrivit legii.

La pozițiile 34 - 37 şi 39 din anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin se declară impozitul pe veniturile definite potrivit Codului fiscal pentru care obligația declarării, calculării, reținerii şi plății revine plătitorului de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, în conformitate cu prevederile art. 296^19 alin. (2) din Codul fiscal.

Pentru contribuțiile sociale datorate de angajatori, prevăzute la pozițiile 5, 6, 14, 15 şi 17 din anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin, formularul se completează de către angajatori sau entități asimilate acestora, în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal şi ale legislației specifice privind contribuțiile sociale, astfel:

- Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma datorată de angajatori în perioada de raportare, conform prevederilor legale specifice contribuțiilor sociale.

- Rândul 2 "Suma deductibilă" - se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contribuțiile sociale datorate de angajatori, conform legislației specifice privind contribuțiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

La rândul "Suma deductibilă" se înscriu, cu respectarea condiției de mai sus, sumele reprezentând:

  • facilități/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislației specifice;
  • deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare (contribuția asigurărilor sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale);
  • indemnizațiile care se calculează şi se plătesc de către angajatori conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare, şi Ordinului ministrului muncii, solidarității sociale şi familiei şi al ministrului sănătății publice nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte deduceri conform legislației specifice privind contribuțiile sociale;
  • pentru pozițiile 14 şi 15 din anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin se completează indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, care se calculează şi se plătesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depăşi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

- Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferența dintre suma datorată şi cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.

Pentru contribuțiile sociale prevăzute la pozițiile 14 şi 15 din anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin, sumele reprezentând indemnizații plătite de către angajatori asiguraților, care depăşesc suma contribuțiilor datorate de aceştia în luna respectivă, respectiv suma care se regăseşte la rândul C.2. - 13/E.2 - 13, se recuperează din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

B. Anexa nr. 1.1 - "Anexa angajator" la anexa nr. 1 la ordin

SECȚIUNEA A - Alte date de identificare a plătitorului

Caseta "Număr ordine registrul comerțului" - se completează cu numărul de ordine de la registrul comerțului de către angajatorii şi entitățile asimilate acestora care, potrivit legii, au obligația înregistrării în registrul comerțului.

Caseta "Cod CAEN" - se completează cu codul CAEN al activității principale desfăşurate de plătitor, conform

Nomenclatorului privind clasificarea activităților economice la nivel național.

Caseta "Adresă sediu social" - se completează adresa sediului social al plătitorului.

Caseta "Casa de asigurări de sănătate angajator" - conține codificarea casei de asigurări de sănătate la care este luat în evidență angajatorul.

Caseta "Tarif de risc" - se înscrie procentul contribuției de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care este în funcție de încadrarea în clasele de risc (cod CAEN).

Caseta "Datorează contribuție de accidente de muncă D/N" - se înscrie:

"D" - dacă se datorează contribuție de accidente de muncă şi boli profesionale;

"N" - dacă nu se datorează contribuție de accidente de muncă şi boli profesionale (pentru angajatorii la care nu se aplică prevederile Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare).

SECTIUNEA B - Indicatori statistici

- Rândul 1 "Număr de asigurați şomaj" - se completează cu numărul de asigurați obligatoriu în sistemul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, în luna de raportare, respectiv cu numărul de asigurați din anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin pentru care atât asiguratul, cât şi angajatorul acestuia datorează contribuții asigurări sociale de şomaj. Se calculează prin însumarea unică a cazurilor pentru care caseta "Asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj" = "1", iar în secțiunea A sau/şi B.1 din anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, rubrica "Tip asigurat din punct de vedere al contractului de muncă" = "1 - Salariat" sau "3 - Alte categorii de persoane care realizează venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de muncă sau raport de serviciu (nu este salariat)". În situația asiguraților cu mai multe contracte de muncă încheiate cu respectivul angajator, aceştia vor fi numărați o singură dată.

- Rândul 2 "Număr de asigurați concedii şi indemnizații" - se completează cu numărul efectiv de angajați (asigurați) care au realizat venituri în luna pentru care se întocmeşte declarația şi pentru care angajatorul datorează contribuția pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 3 "Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează CAS" - se completează cu numărul de asigurați pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

- Rândul 4 "Total fond de salarii brute" - se completează cu suma câştigurilor brute realizate de asigurații înscrişi la "Rândul 2" (venituri de natură salarială, venituri asimilate salariilor, precum şi sumele suportate de angajator, primele 5 zile de incapacitate temporară de muncă, pentru concedii medicale conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi sumele suportate de angajator, primele 3 zile, pentru concediile medicale conform Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările ulterioare) şi nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților din luna pentru care se calculează contribuția pentru concedii şi indemnizații şi valoarea corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe țară garantate în plată.

- Rândul 5 "Număr salariați" - se completează cu numărul de salariați care desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege.

SECTIUNEA C

C.1. Condiții de muncă

Secțiunea C.1 "Condiții de muncă" conține informații despre angajatorii care au condiții diferite de muncă. Coloana "Total venit realizat" se completează astfel:

- Rândul 1 "Condiții normale - total venit realizat" (C1_11) - conține totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusivi cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 2 "Condiții deosebite - total venit realizat" (C1_21) - conține totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiții deosebite de muncă de asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusivi cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 3 "Condiții speciale - total venit realizat" (C1_31) - conține totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiții speciale de muncă de asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusivi cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 4 "Alte condiții - total venit realizat" (C1_41) - conține totalul câştigurilor brute lunare realizate în alte condiții de muncă de asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, potrivit legii, exclusivi cele realizate de persoanele exceptate de lege.

- Rândul 5 "Total venit realizat" (C1_T1) - conține totalul câştigurilor brute lunare realizate de asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin, exclusivi cele realizate de persoanele exceptate de lege.

Coloana "Total bază de calcul a contribuției la BASS aferentă indemnizației conform O.U.G. 158/2005", se completează astfel:

- Rândul 1 "Condiții normale" (C1_12) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 2 "Condiții deosebite" (C1_22) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții deosebite de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 3 "Condiții speciale" (C1_32) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții speciale de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 4 "Alte condiții" (C1_42) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în alte condiții de muncă, exclusiv ajutorul de deces.

- Rândul 5 "Total bază de calcul a contribuției la BASS aferentă indemnizației conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005" (C1_T2) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces.

Coloana "Scutiri angajator" se completează astfel:

- Rândul 1 "Condiții normale - scutiri angajator" (C1_13) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin care lucrează în condiții normale de muncă.

- Rândul 2 "Condiții deosebite - scutiri angajator" (C1_23) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin care lucrează în condiții deosebite de muncă.

- Rândul 3 "Condiții speciale - scutiri angajator" (C1_33) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin care lucrează în condiții speciale de muncă.

- Rândul 4 "Alte condiții - scutiri angajator" (C1_43) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire, pentru asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin care lucrează în alte condiții de muncă.

- Rândul 5 "Total scutiri angajator" (C1_T) - conține totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire.

Coloana "Contribuție CAS angajator" se completează astfel:

- Rândul 5 "Total contribuție CAS angajator" - conține totalul contribuției de asigurări sociale datorate de angajator (C1_T3).

Varianta I

Dacă baza de calcul angajator nu depăşeşte baza de calcul plafonată:

- Dacă (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) <= BCP

C1_T3 = (C1_11 + C1_12 - C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 - C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 - C1_33) * CotaAngS + (C1_41 + C1_42 - C1_43) * CotaAngA

Varianta II

Dacă baza de calcul angajator depăşeşte baza de calcul plafonată:

- Dacă (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) > BCP

C1_T3 = ((C1_11 + C1_12 - C1_13) * CotaAngN + (C1_21 + C1_22 - C1_23) * CotaAngD + (C1_31 + C1_32 - C1_33) * CotaAngS + (C1_41 + C1_42 - C1_43) * CotaAngA) * BCP / (C1_T1 + C1_T2 - C1_T)

unde:

- BCP (baza de calcul plafonată) = produsul dintre numărul de asigurați pentru care angajatorul datorează contribuții de asigurări sociale din luna pentru care se calculează contribuția şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut;

- Baza de calcul angajator (C1_T1 + C1_T2 - C1_T) = totalul câştigurilor brute lunare realizate de asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin + totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv ajutorul de deces - totalul sumelor pentru care angajatorul beneficiază de scutire;

- CotaAngN = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții normale de muncă;

- CotaAngD = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții deosebite de muncă;

- CotaAngS = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă;

- CotaAngA = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru alte condiții de muncă.

- Rândul 6 "Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire" - se completează cu suma salariilor de bază minime brute pe țară garantate în plată, proporționale cu numărul de zile de şomaj tehnic.

- Rândul 7 "Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă lunii de raportare" - se completează cu suma reprezentând ajutor de deces care se recuperează de către angajator de la bugetul asigurărilor sociale de stat, în situația în care ajutorul de deces depăşeşte contribuția de asigurări sociale datorată de acesta.

- Rândul 8 "Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă lunii de raportare" - se completează cu suma reprezentând cuantumul prestațiilor de asigurări sociale suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi contribuția pentru concedii şi indemnizații conform art. 6 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se recuperează de către angajator din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care aceasta depăşeşte contribuția de accidente de muncă şi boli profesionale datorată de acesta.

C.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

- Rândul 1 "Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Număr cazuri pentru risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:

- Rândul 1 "Total zile prestații pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Total zile prestații pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Total zile prestații pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav

- Rândul 5 "Total zile prestații pentru risc maternal" - se completează cu număr total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Zile prestații suportate de angajator" se completează astfel:

- Rândul 1 "Zile prestații suportate de angajator pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu număr total de zile prestații suportate de angajator aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu număr total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Suma suportată de angajator" se completează astfel:

- Rândul 1 "Suma suportată de angajator pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma suportată de angajator, aferentă concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă. Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 6 "Total suma suportată din FNUASS" - se completează cu suma totală a indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 "Total contribuții pentru concedii şi indemnizații calculate la fond salarii" - se completează cu suma care reprezintă total contribuții pentru concedii şi indemnizații calculate la fondul de salarii (fondul de salarii se regăseşte înscris la secțiunea B, rândul 4).

- Rândul 8 "Total contribuții pentru concedii şi indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP" - se completează cu suma care reprezintă contribuțiile pentru concedii şi indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 9 "Total contribuții datorate pentru concedii şi indemnizații" - se completează cu suma dintre total contribuții pentru concedii şi indemnizații calculate la fondul de salarii (rândul 7) şi total contribuții pentru concedii şi indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (rândul 8).

- Rândul 10 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizații.

- Rândul 11 "Total sumă recuperată de angajator din contribuția lunii curente" - se completează cu suma recuperată de angajator din contribuția lunii curente. Suma recuperată de angajator nu poate depăşi suma reprezentând contribuția datorată în luna curentă pentru concedii şi indemnizații înscrisă la rândul 9.

- Rândul 12 "Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizații" - se completează cu total sumă de virat la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizații.

- Rândul 13 "Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizații" - se completează cu total sumă rămasă de recuperat în luna de raportare de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizații.

C.3. Indemnizații pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conține numărul total de cazuri de indemnizație pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

Coloana "Zile prestații" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conține numărul total de zile lucrătoare de prestații pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, din certificatele medicale.

Coloana "Sumă totală accidente de muncă" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - conține cuantumul total al prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - conține cuantumul total al prestațiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

- Rândul 5 "Total" - cuprinde cuantumul total al prestațiilor de asigurări sociale cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate.

Coloana "Suma suportată din FAAMBP" se completează astfel:

- Rândul 1 "Incapacitate temporară de muncă" - este suma prestațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 2 "Trecerea temporară la alt loc de muncă" - este suma prestațiilor pentru trecerea temporară în alt loc de muncă, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 3 "Reducerea timpului de lucru" - este suma prestațiilor pentru reducerea timpului de lucru, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 4 "Cursuri de calificare şi reconversie profesională" - este suma prestațiilor pe durata cursurilor de calificare şi reconversie profesională, cauzată de accidente de muncă şi boli profesionale, la nivel de unitate, suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 5 "Total sumă suportată din FAAMBP" - conține total cuantum de prestații de asigurări sociale de suportat din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Caseta "Ajutoare de deces"

- "Număr cazuri" - se completează cu numărul total de cazuri pentru care s-au acordat ajutoare de deces la nivel de unitate.

- "Sumă" - se completează cu suma totală a ajutoarelor de deces acordate la nivel de unitate, suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Sumă scutită din contribuția la şomaj a angajatorului potrivit prevederilor legale în vigoare.

Se completează cu suma reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care angajatorul este scutit de plata acestei contribuții în temeiul prevederilor legale în vigoare, în situația în care pentru acordarea acestei scutiri nu se prevede, potrivit dispozițiilor legale, încheierea unui act juridic sau aprobarea unei solicitări de a beneficia de scutire.

Se calculează prin însumarea produsului dintre suma prevăzută la secțiunea B.1.1 poziția 2 "Angajator - Suma pentru care se beneficiază de scutire" din anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin şi cota de contribuție datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzută de lege.

Subvenții/scutiri/reduceri (din bugetul asigurărilor pentru şomaj)

- "Subvenție/scutire/reducere" - se completează prin selectarea din anexa nr. 3 "Nomenclatorul "Subvenții/scutiri/reduceri"" la ordin a tipului de subvenție, scutire şi/sau reducere, după caz, de care beneficiază angajatorul respectiv, potrivit legislației în vigoare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

- "Suma de recuperat din contribuția datorată" - se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenție, scutire şi/sau reducere selectat, de recuperat prin deducere din totalul contribuției datorate de angajator, diminuată cu scutirea la plată de care angajatorul este scutit în temeiul prevederilor legale în vigoare (prevăzută la cap. C.4).

La completarea creanței fiscale "Contribuția de asigurări pentru şomaj datorată de angajator" prevăzută în secțiunea "Creanțe fiscale", totalul sumelor de recuperat din contribuția datorată, prevăzute la C.5., se înscriu ca sumă deductibilă, cu respectarea condiției ca nivelul sumei deductibile să nu depăşească nivelul sumei datorate.

- "Sumă de restituit de la AJOFM/AMOFM" - se completează cu suma corespunzătoare tipului de subvenție, scutire şi/sau reducere selectat, de restituit de către agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă/Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă Bucureşti. Se completează numai în situația în care suma deductibilă din "Contribuția de asigurări pentru şomaj datorată de angajator" din anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin este egală cu suma datorată.

Contribuție şomaj datorată de angajator.

- "Baza de calcul" - se completează cu suma reprezentând totalul veniturilor care constituie baza lunară de calcul a contribuției datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin însumarea bazelor lunare de calcul ale contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

- "Contribuție" - se completează cu suma reprezentând contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale în vigoare. Se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de prevederile legale în vigoare pentru contribuția datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra sumei bazelor de calcul ale contribuției individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Contribuție fond de garantare datorată de angajator.

- "Baza de calcul" - se completează cu suma reprezentând baza de calcul a contribuției datorate de angajator, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

- "Contribuție" - se completează cu suma reprezentând contribuția datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

SECTIUNEA D Indicatori statistici

Se completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați, conform anexei nr. 4 "Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"" la ordin.

- Rândul 1 "Număr de asigurați şomaj" - se completează cu zero şi reprezintă numărul de asigurați în sistemul asigurărilor pentru şomaj, raportați de angajatori asimilați.

- Rândul 2 "Număr de asigurați (concedii şi indemnizații)" - se completează cu numărul efectiv de asigurați din luna pentru care se întocmeşte declarația, pentru care instituția asimilată datorează contribuția pentru concedii şi indemnizații.

- Rândul 3 "Număr de asigurați pentru care angajatorul datorează CAS" - se completează cu numărul de asigurați pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

- Rândul 4 "Total indemnizații de şomaj" - se completează suma indemnizațiilor de şomaj pentru care instituția asimilată plăteşte contribuția pentru concedii şi indemnizații.

SECTIUNEA E

Se completează numai de către entitățile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asigurați.

E.1. Condiții de muncă

Secțiunea E.1 "Condiții de muncă" conține informații despre entitățile asimilate angajatorului care au condiții normale de muncă.

Coloana "Total venit realizat" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_venit) - conține totalul câştigurilor brute lunare realizate în condiții normale de muncă de asigurații înscrişi în anexa nr. 1.2 "Anexa asigurat" la anexa nr. 1 la ordin (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13, 14 şi 15, din anexa nr. 4 "Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"" la ordin).

Coloana "Total bază de calcul a contribuției la BASS aferentă indemnizației cf. O.U.G. 158/2005" se completează pentru "Condiții normale de muncă" (E1_baza) - conține totalul bazei de calcul a contribuției la bugetul asigurărilor sociale de stat, aferentă indemnizațiilor, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situația în care asiguratul a lucrat în ziua premergătoare concediului medical în condiții normale de muncă, exclusiv ajutorul de deces (se calculează pentru tipurile de asigurat 2, 13 şi 14 din anexa nr. 4 "Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"" la ordin).

Coloana "Contribuție CAS - angajator" - conține totalul contribuției de asigurări sociale datorate de entitatea asimilată angajatorului (E1_ct).

Varianta I

Dacă baza de calcul angajator nu depăşeşte baza de calcul plafonată:

- Dacă ((E1_venit - S_plcomp - S_oug125) + E1_baza) <= BCP -->

E1_ct = (E1_venit - S_plcomp - S_oug125) * CotaAngN + E1_baza * CotaAngN

Varianta II

Dacă baza de calcul angajator depăşeşte baza de calcul plafonată:

- Dacă ((E1_venit - S_plcomp - S_oug125) + E1_baza) > BCP -->

- E1_ct = (E1_venit - S_plcom - S_oug125) * CotaAngN + E1_baza * CotaAngN) * BCP / ((E1_venit - S_plcom - S_oug125) + E1_baza)

unde:

S_plcomp = total câştig brut realizat de asigurat exceptat din calculul CAS angajator pentru tipul de asigurat 15 din anexa nr. 4 "Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"" la ordin;

S_oug125 = total câştig brut realizat de asigurat exceptat din calculul CAS angajator pentru tipurile de asigurat 17, 18 şi 20 din anexa nr. 4 "Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului"" la ordin;

- BCP = baza de calcul plafonată = produsul dintre numărul asiguraților din lună pentru care se calculează contribuția şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut;

- CotaAngN = cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții normale de muncă.

În baza de calcul CAS angajator nu se includ sumele reprezentând plăți compensatorii plătite din bugetul asigurărilor de şomaj şi nici veniturile prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) - c) din Codul fiscal.

În cazul persoanelor beneficiare de indemnizație de şomaj, cota CAS folosită este cota totală CAS pentru condiții normale de muncă (Cipens + CotaAngN), unde Cipens = cota de contribuție individuală de asigurări sociale reținută de la asigurat.

E.2. Indemnizații sănătate (conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

Coloana "Nr. cazuri" se completează astfel:

- Rândul 1 "Număr cazuri pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu total concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Număr cazuri pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu total concedii medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Număr cazuri pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu total concedii medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Număr cazuri pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu total concedii medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Număr cazuri pentru risc maternal" - se completează cu total concedii medicale pentru risc maternal.

Coloana "Total zile prestații" se completează astfel:

- Rândul 1 "Total zile prestații pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Total zile prestații pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Total zile prestații pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Total zile prestații pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Total zile prestații pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Zile prestații suportate din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Zile prestații suportate din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu numărul total de zile prestații suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

Coloana "Suma suportată din FNUASS" se completează astfel:

- Rândul 1 "Suma suportată din FNUASS pentru incapacitate temporară de muncă" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru incapacitate temporară de muncă.

- Rândul 2 "Suma suportată din FNUASS pentru prevenire îmbolnăvire" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru prevenire îmbolnăvire.

- Rândul 3 "Suma suportată din FNUASS pentru sarcină şi lăuzie" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru sarcină şi lăuzie.

- Rândul 4 "Suma suportată din FNUASS pentru îngrijire copil bolnav" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru îngrijire copil bolnav.

- Rândul 5 "Suma suportată din FNUASS pentru risc maternal" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate aferente concediilor medicale pentru risc maternal.

- Rândul 6 "Total sumă suportată din FNUASS" - se completează cu suma indemnizațiilor suportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

- Rândul 7 "Total contribuții pentru concedii şi indemnizații calculate la total indemnizații" - se completează cu suma care reprezintă total contribuții pentru concedii şi indemnizații calculate la total indemnizații.

- Rândul 8 "Total contribuții pentru concedii şi indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din FAAMBP" - se completează cu suma care reprezintă contribuțiile pentru concedii şi indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 9 "Total contribuții datorate pentru concedii şi indemnizații" - se completează cu suma dintre total contribuții pentru concedii şi indemnizații calculate la total indemnizații şi total contribuții pentru concedii şi indemnizații datorate pentru indemnizațiile suportate din Fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

- Rândul 10 "Total cuantum prestații de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizații" - se completează cu total cuantum prestații de suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizații.

- Rândul 11 "Total sumă recuperată de instituția asimilată angajatorului din contribu&a

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf