Ghid depunere Formular 112

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Cine depune declaratia?

Declarația se completează de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 296^3 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b), de către entitățile prevăzute la art. 296^3 lit. f) din aceeaşi lege, precum şi de către orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

În situația persoanelor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f) şi i) din Codul fiscal, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor sociale, declararea se face de către plătitorul de venit, în conformitate cu art. 296^19 alin. (2) din aceeaşi lege.

Declarația se completează şi de contribuabilii prevăzuți la art. 296^19 alin. (1^9) şi (1^10) din Codul fiscal, care au obligația să depună declarația şi să achite contribuțiile sociale ale angajatorului şi pe cele individuale, potrivit legii, precum şi de persoanele fizice care, potrivit art. 296^19 alin. (1^13) din aceeaşi lege, au obligația achitării contribuțiilor sociale individuale.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate se completează şi se depune de plătitorii de impozite şi contribuții cărora le revin, potrivit legislației în vigoare, obligațiile de plată cuprinse în anexa nr. 2 "Nomenclatorul "Creanțe fiscale"" la ordin.

Unde se depune declaratia?

Declaratia se depune la organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuții.

Cand se depune declaratia?

Declarația se depune:

- trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, de angajatorii şi entitățile asimilate angajatorilor care se încadrează în prevederile art. 58 alin. (2) din Codul fiscal şi nu au optat pentru depunerea lunară a declarației;

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, de ceilalți angajatori şi entități asimilate angajatorului, precum şi de persoanele prevăzute la art. 296^19 alin. (1^9), (1^10) şi (1^13) din Codul fiscal.

Atenție! Depunerea trimestrială a declarației constă în completarea şi depunerea a câte unei declarații pentru fiecare lună din trimestru, potrivit art. 296^19 alin. (1^2) din Codul fiscal.

Ori de câte ori în cursul trimestrului persoanele prevăzute la art. 296^3 lit. a) şi b) din Codul fiscal beneficiază de concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate sau le încetează calitatea de asigurat, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzuți la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, în calitate de angajatori ori de persoane asimilate angajatorului, depun declarația până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit concediul medical sau încetarea calității de asigurat. În acest caz, declarația/declarațiile aferentă/aferente perioadei rămase din trimestru se depune/se depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. În cazul în care încetarea calității de asigurat are loc în luna a doua a trimestrului, se vor depune atât declarația pentru prima lună a trimestrului, cât şi cea pentru luna a doua, urmând ca după încheierea trimestrului să se depună numai declarația pentru luna a treia.

Cum se depune declaratia?

Declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform legii.

Pentru depunerea declarației, plătitorul trebuie să dețină un certificat calificat, eliberat în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistență.

Programul de asistență este pus la dispoziția contribuabililor gratuit de unitățile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf