Instructiuni de completare Formular 106

Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor

1. Secţiunea I "Date de identificare a operatorului economic"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit societăţii naţionale, companiei naţionale sau societăţii la care statul este acţionar unic, majoritar ori deţine controlul, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care operatorul economic este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea societăţii naţionale, companiei naţionale sau a societăţii la care statul este acţionar unic, majoritar ori deţine controlul.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.

2. Secţiunea II "Date privind dividendele cuvenite acţionarilor"

Coloana "Denumire" - se înscrie denumirea autorităţii publice centrale, în calitate de acţionar, căreia îi revin obligaţiile prevăzute la art. 1 alin. (44) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sub autoritatea căreia funcţionează operatorii economici prevăzuţi la subpct. 1 de la pct. I din Instrucţiuni.

Coloana "Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare fiscală corespunzător acţionarilor.

Coloana "Cota de participare la capitalul social" - se înscrie cota de participare la capitalul social corespunzătoare acţionarilor.

Coloana "Dividende distribuite" - se înscrie suma reprezentând dividendele distribuite autorităţilor publice centrale, în conformitate cu art. 1 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf