Instructiuni de completare Formular 104

Declaraţie privind distribuirea Óntre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor

1. Perioada de raportare

În rubrica "Trimestrul" se înscrie cu cifre arabe numărul trimestrului la care se referă obligaţia (de exemplu: 1 pentru primul trimestru).

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2013).

În cazul definitivării impozitului pe profit anual se completează numai rubrica "Anul".

2. Secţiunea A "Date de identificare a asocierii"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se înscriu, după caz, codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii sau codul de identificare fiscală al persoanei responsabile care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile declarative ale asociaţilor, de către organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea asocierii sau a persoanei desemnate care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind domiciliul fiscal al asocierii sau al persoanei desemnate care trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat.

3. Secţiunea B "Date privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor"

Se completează numai pentru perioadele de raportare din cursul anului (trimestrele I - III).

Coloana 1 "Denumire/Nume şi prenume asociat" - se înscriu, după caz, denumirea persoanei juridice străine asociate sau numele şi prenumele persoanei fizice asociate.

Coloana 2 "Cod de identificare fiscală" - se înscrie codul de identificare fiscală pentru fiecare asociat.

În situaţia în care persoanele străine asociate nu sunt înregistrate fiscal în România se înscrie numărul de identificare atribuit de către statul de rezidenţă.

În cazul persoanelor fizice străine, dacă numărul fiscal de identificare nu este menţionat în paşaport, în cardul de identitate oficial sau în oricare alt document doveditor de identitate, incluzând, posibil, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat pentru scopuri fiscale, se înscriu data şi locul naşterii, stabilite pe baza paşaportului sau a cardului de identitate oficial.

Coloana 3 "Adresa" - se înscrie adresa de domiciliu a asociatului, inclusiv statul de rezidenţă.

Coloana 4 "Cota de participare în asociere" - se înscrie cota de participare la venituri şi cheltuieli pentru fiecare asociat.

Coloana 5 "Venituri" - se înscrie suma reprezentând veniturile înregistrate, distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.

Coloana 6 "Cheltuieli" - se înscrie suma reprezentând cheltuielile înregistrate, distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.

Coloana 7 "Profit impozabil/Pierdere fiscală" - la rândul "Total" se înscrie suma reprezentând profitul impozabil (pierderea fiscală).

Coloana 8 "Impozit pe profit datorat" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat de fiecare asociat, pentru perioada de raportare, conform legii.

4. Secţiunea C "Date privind definitivarea impozitului pe profit"

Se completează numai cu ocazia definitivării impozitului pe profit anual.

Coloanele 1 - 4 - se completează potrivit instrucţiunilor de la pct.3.

Coloana 5 "Venituri" - se înscrie suma reprezentând veniturile realizate la nivelul perioadei impozabile (anul fiscal), distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.

Coloana 6 "Cheltuieli" - se înscrie suma reprezentând cheltuielile înregistrate la nivelul perioadei impozabile (anul fiscal), distribuite fiecărui asociat, potrivit contractului de asociere.

Coloana 7 "Profit impozabil/Pierdere fiscală" - la rândul "Total" se înscrie suma reprezentând profitul impozabil (pierderea fiscală), înregistrată la nivelul perioadei impozabile (anul fiscal).

Coloana 8 "Impozit pe profit datorat" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit anual datorat de fiecare asociat, pentru perioada de raportare, conform legii.

Coloana 9 "Impozit pe profit declarat în cursul anului" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit declarat în cursul anului (trimestrele I - III).
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf