Ghid depunere Formular 104

Declaraţie privind distribuirea Óntre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor

Cine depune declaratia?

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se completează pentru asocierile, din care fac parte contribuabilii prevăzuţi la art.13 lit.c) şi e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii.

Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice şi se depune de către asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică.

Cand se depune declaratia?

Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I - III. În situaţia definitivării impozitului pe profit anual, declaraţia se depune până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală asocierea este înregistrată fiscal.

În cazul asocierilor pentru care, potrivit legii, nu există obligaţia înregistrării fiscale, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana desemnată, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atenţie! Formularul 104 se depune, întotdeauna, însoţit de formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat".

Corectarea declaraţiei se face prin depunerea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se va înscrie "X" în căsuţa prevăzută în acest scop.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf