Instructiuni de completare Formular 101

Declaraţie privind impozitul pe profit

Perioada de raportare

În rubrica "Anul" se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declaraţia (de exemplu: 2012).

Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:

- 1 ianuarie-30 iunie, pentru anul 2013, în cazul sediilor permanente care închid perioada impozabilă la data de 30 iunie 2013 şi, respectiv, 1 iulie-31 decembrie, în cazul sediului permanent desemnat pentru perioada impozabilă 1 iulie-31 decembrie 2013, pentru persoanele juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România;

- 1 februarie-31 decembrie, pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, începând cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi sfârşitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07-31.12).

Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicitul/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit".

În prima căsuţă se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica "Denumire" se înscrie denumirea plătitorului.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului.

Secţiunea B "Date privind impozitul pe profit"

Rândurile 1 - 10 - se completează cu datele corespunzătoare, înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabililor. La rândul 2 "Cheltuieli de exploatare" se înscrie şi cheltuiala cu impozitul pe profit.

În cazul în care se înregistrează un rezultat negativ (pierdere), acesta se va înregistra cu semnul "-" (minus).

Rândul 11 - se completează cu sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratării sau transpunerii, care devin impozabile la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. De asemenea, se completează şi cu sumele reprezentând rezervele care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, devenite impozabile în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5), (5"1), (5"2) şi (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, acest rând se completează şi cu sumele reprezentând veniturile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv.

Acest rând se completează şi cu sumele reprezentând modificarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, ca urmare a evaluării ulterioare utilizând modelul bazat pe valoarea justă de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, care devin impozabile concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor investiţii imobiliare, după caz, potrivit art. 20 lit. g) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 11.1 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul creditor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice", potrivit art. 19"3 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând rezervele devenite impozabile în conformitate cu art. 22 alin. (5).

Rândul 11.2 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, care se impozitează potrivit art. 19"3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 11.1.

Rândul 11.3 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele reprezentând reducerea sau anularea filtrelor prudenţiale care au fost deductibile la determinarea profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d"1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 12 - se completează cu sumele reprezentând diferenţe nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma evaluării creanţelor şi datoriilor în valută, înregistrate în contabilitate la data schimbării sistemului contabil în contul "Rezultatul reportat", ca urmare a retratării sau transpunerii la data încasării/plăţii acestora, pentru perioada retratată sau transpusă. Se completează şi cu cheltuielile de administrare capitalizate în valoarea stocurilor (la data scăderii din gestiune a stocului respectiv), valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare şi valoarea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar rămase de recuperat, corespunzător duratei iniţiale de amortizare, după caz. De asemenea, acest rând se completează cu sumele reprezentând cheltuielile care se iau în calcul la determinarea profitului impozabil, conform art. 19 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare până la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. Acest rând se completează şi cu sumele care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 21 alin. (4) lit. ţ) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 12.1 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în soldul debitor al contului "Rezultatul reportat din provizioane specifice", potrivit art. 19"3 lit. a) pct. 2 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând sumele devenite deductibile, în mod eşalonat, în tranşe egale, pe o perioadă de 3 ani.

Rândul 12.2 - se completează de contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară cu sumele înregistrate în rezultatul reportat provenit din alte ajustări, care se deduc la calculul profitului impozabil potrivit art. 19"3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele înregistrate la rândul 12.1.

Rândul 14 - se completează cu suma reprezentând amortizarea fiscală determinată conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi amortizarea fiscală determinată potrivit art. 19"1 alin. (1) lit. b) din acelaşi act normativ.

Rândul 15 - se completează cu suma reprezentând cheltuielile cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar, care sunt reportate din anii fiscali anteriori, conform prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume vor fi preluate de la rândul 32 din "Declaraţia privind impozitul pe profit" depusă pentru anii anteriori.

Rândul 16 - se completează cu valoarea reprezentând constituirea sau creşterea netă a rezervei legale în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 17 - se înscriu din punct de vedere fiscal provizioanele constituite potrivit art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele care sunt înregistrate pe cheltuieli de exploatare la rândul 2 din formular.

Rândul 17.1 - se completează cu sumele reprezentând filtrele prudenţiale care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. d"1) din Codul fiscal.

Rândul 18 - se completează cu valoarea altor deduceri la calculul profitului impozabil, conform dispoziţiilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 18.1 - se completează cu suma reprezentând deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 19"1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 20 - se completează cu veniturile financiare reprezentând dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o altă persoană juridică română.

Rândul 21 - se completează cu valorile corespunzătoare veniturilor neimpozabile, altele decât cele înregistrate la rândul 20, prevăzute la art. 20 şi 20"1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 24 - se completează cu sumele reprezentând cheltuielile cu impozitul pe profit datorat, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrate de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Rândul 25 - se completează cu cheltuielile cu impozitul pe profitul/venitul realizat în străinătate, reflectate drept cheltuială în evidenţa contabilă.

Rândul 26 - se înscriu valorile reprezentând cheltuielile reglementate de art. 21 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 27 - se înscrie valoarea cheltuielilor de protocol care depăşeşte limita prevăzută la art. 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 28 - se înscrie valoarea cheltuielilor de sponsorizare şi/sau mecenat şi cu bursele private, efectuate potrivit legii şi înregistrate în contabilitate.

Rândul 29 - se înscrie valoarea cheltuielilor cu amortizarea înregistrată în contabilitate.

Rândul 30 - se înscriu toate sumele înregistrate drept cheltuieli în contabilitate, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, peste limitele sau în alte condiții decât cele prevăzute la art. 22 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 31 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile nedeductibile fiscal, care nu sunt reportate pentru perioada următoare, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 32 - reprezintă valoarea cheltuielilor cu dobânzile şi cu diferențele de curs valutar aferente anului fiscal de raportare, nedeductibile fiscal pentru anul fiscal curent, dar care sunt reportate pentru perioada următoare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 33 - se completează cu valoarea cheltuielilor efectuate în scopul realizării de venituri neimpozabile, cu excepția celor prevăzute la art. 20 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 34 - se completează cu sumele reprezentând alte cheltuieli nedeductibile, cum sunt:

- depăşirile limitelor admisibile, stabilite prin dispozițiile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), g), h) şi i);
- cheltuielile prevăzute la art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția celor menționate la lit. a), b), i) şi p);
- alte cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

Rândul 37 - se completează cu sumele reprezentând pierderile înregistrate în perioada curentă, de reportat pentru perioada următoare, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 38 - se completează de persoana juridică cedentă cu valoarea pierderii fiscale înregistrate în perioada curentă, transferată persoanei juridice beneficiare, şi care nu se recuperează de persoana juridică cedentă, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 39 - se completează de persoana juridică beneficiară cu valoarea pierderilor fiscale înregistrate de contribuabilul cedent în perioada din anul curent cuprinsă între 1 ianuarie şi data la care operațiunea respectivă produce efecte şi transferată de persoana juridică cedentă persoanei juridice beneficiare, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 40 - se completează cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din perioadele anterioare, atât din activitățile din România, cât şi din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale din anii anteriori, reglementate de art. 32 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nerecuperabile din profitul impozabil al anului de raportare.

Acest rând se completează în cazul operațiunilor de reorganizare şi cu următoarele valori:

- persoana juridică beneficiară înscrie şi valoarea pierderilor fiscale nerecuperate din anii precedenți de contribuabilul cedent şi transmise de acesta, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- persoana juridică cedentă înscrie partea din pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți pe care continuă să o recupereze, recalculată proporțional cu activele şi pasivele menținute, potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 42.1 - se înscrie suma rezultată din aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil care se impune cu această cotă.

Rândul 42.2 - se completează cu suma reprezentând impozitul de 5% aplicat asupra veniturilor din activități de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, în condițiile reglementate de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 43.1 - impozitul plătit unui stat străin este dedus dacă se aplică prevederile convenției de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi statul străin şi dacă persoana juridică română prezintă documentația corespunzătoare, conform prevederilor legale, din care să rezulte faptul că impozitul a fost plătit statului străin.

Rândul se completează cu valoarea cea mai mică dintre următoarele două valori, pe fiecare stat din care se obțin venituri prin intermediul unui sediu permanent sau venituri supuse impozitului cu reținere la sursă, venituri impuse atât în România, cât şi în statul străin, respectiv:

- suma impozitelor plătite direct sau indirect prin reținere la sursă şi virate de o altă persoană către acel stat străin, pentru profiturile sediilor permanente din acel stat sau pentru alte venituri provenite din acel stat, confirmate de documentele ce atestă plata acestora;
- suma egală cu impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei prevăzute la art. 17 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la:
- profiturile impozabile obținute de sediile permanente din acel stat străin, profituri calculate în conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- celelalte venituri obținute în acel stat străin.

Rândul 43.2 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de la plată a impozitului pe profit. Rândul 43.2.1 - se înscrie suma reprezentând scutirea de la plată a impozitului pe profit realizat din activitatea desfăşurată pe durata de existență a zonei defavorizate.

Rândul 43.3 - se înscriu sumele ce reprezintă reduceri ale impozitului pe profit, calculate potrivit legislației în vigoare, exclusiv deducerea privind sponsorizarea şi/sau mecenatul şi bursele private, efectuate potrivit legii.

Rândul 45 - se înscriu sumele reprezentând cheltuielile cu sponsorizarea şi/sau mecenatul, precum şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 47 - se înscrie suma reprezentând diferenţa de impozit pe profit stabilită de organele de inspecţie fiscală pentru anul fiscal de raportare şi care se regăseşte în indicatorii din formular.

Rândul 48 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăţi anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100.

Rândul 49 - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor declarat pentru anul de raportare prin formularul 100 de către microîntreprinderile care în cursul anului fiscal devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf