Instructiuni de completare Formular 100

Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

1. Perioada de raportare

În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligaţia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, după caz (de exemplu: 1 pentru luna ianuarie sau 3 pentru trimestrul I).

În cazul contribuabililor care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul ultimei luni a perioadei de raportare, respectiv a trimestrului din anul fiscal modificat (de exemplu: în cazul anului fiscal modificat 1 august 2014 - 31 iulie 2015 se va înscrie: pentru trimestrul I, luna 10 anul 2014, iar pentru trimestrul II, luna 01 anul 2015).

Anul pentru care se completează declaraţia se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2014).

În cazul definitivării impozitului pe profit anual datorat din activităţile desfăşurate în asociere de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Luna" se completează numărul ultimei luni a perioadei de raportare (12 pentru luna decembrie), iar la rubrica "Anul" - anul de raportare.

2. Secţiunea A "Date de identificare a plătitorului"

În caseta "Cod de identificare fiscală" se completează codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. În cazul asocierilor se înscrie, după caz, codul de înregistrare fiscală atribuit asocierii sau codul de identificare fiscală al persoanei responsabile care îndeplineşte, potrivit legii, obligaţiile declarative ale asociaţilor.

În situaţia în care declaraţia se completează de către împuternicit/reprezentantul fiscal, desemnat potrivit legii, se înscriu codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent persoanei ale cărei obligaţii sunt îndeplinite, precum şi datele de identificare ale acesteia, iar la rubrica "Funcţia/Calitatea" din formular se înscrie "Împuternicit". În cazul în care contribuabilul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsuţă se înscrie prefixul RO.

În rubrica "Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele plătitorului de impozit şi taxe.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de impozite şi taxe.

3. Secţiunea B "Date privind creanţa fiscală"

Pentru fiecare impozit şi taxă prevăzute în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, cuprins în anexa nr. 11 la ordin, pentru care există obligaţii declarative în perioada de raportare, se completează în acelaşi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, corespunzător tipului de impozit sau taxă, înscriindu-se sumele reprezentând obligaţiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaraţia, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.

În situaţia în care în perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru impozitele şi taxele cuprinse în vectorul fiscal ataşat contribuabilului, la rubrica "Suma datorată/de plată" se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului corespunzător tipului de impozit ori taxă din secţiunea B, respectiv a tabelului de la pct. I sau II, după caz, pentru impozitul ori taxa pentru care există obligaţie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligaţiei respective.

Corectarea obligaţiilor declarate eronat în formular se face prin depunerea formularului 710 "Declaraţie rectificativă", cod 14.13.01.00/r, conform procedurii legale în vigoare.

Coloana "Denumire creanţă fiscală": se înscrie denumirea obligaţiei de plată, conform Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată în perioada de raportare.

3.1 Tabelul de la pct. I "Impozite şi taxe care se plătesc în contul unic" se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 1 - 14, 16 - 27, 31 şi 33 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul datorat/taxa datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

Rândul 3 "Suma de recuperat" se completează, pentru poziţiile 3 şi 4 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, după caz, în funcţie de rezultatul definitivării impozitului pe profit anual datorat, din activităţile desfăşurate în asociere de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Rândul nu se completează pentru trimestrele I - III.

Rândul "Total obligaţii de plată" - se înscrie suma reprezentând obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru perioada de raportare, care se plăteşte în contul unic corespunzător, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 2 "Suma de plată", pentru fiecare impozit/taxă declarată în perioada de raportare.

3.1.1 Pentru plăţile anticipate în contul impozitului pe profit anual, prevăzute la poziţia 1 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorate de contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi comerciale bancare - persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor - persoane juridice străine, formularul se completează pentru trimestrele I - IV, după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, plăţile anticipate trimestriale se efectuează în sumă de o pătrime din impozitul pe profit aferent anului precedent determinat în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, fără a lua în calcul influenţa ce provine din aplicarea prevederilor art. 19A3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru anii fiscali în care se deduc sumele evidenţiate în soldul debitor al contului "rezultatul reportat din provizioane specifice".

Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, nou- înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

3.1.2 (1) Pentru obligaţiile prevăzute la poziţiile 2 - 4 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorate în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru trimestrele I - III, formularul se completează astfel:

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculată ca diferenţă între impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la sfârşitul perioadei precedente celei de raportare, în situaţia în care cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.

În situaţia în care în perioada de raportare s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

În situaţia contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului anual cu plăţi anticipate efectuate trimestrial şi care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit prevăzut la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, formularul se completează pentru trimestrele I - IV, după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care în primul an al perioadei obligatorii prevăzute la art. 34 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii înregistrează pierdere fiscală, aceştia efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

În situaţia în care în anul precedent contribuabilii au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit.

Contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) - e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei prevăzuţi la art. 34 alin. (6) nu pot opta pentru sistemul anual de declarare şi plată, aceştia având obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit trimestrial, conform art. 34 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Formularul nu se completează şi nu se depune pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili plătitori de impozit pe profit:

 • organizaţiile nonprofit;
 • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.

(3) Declararea impozitului pe profit pentru veniturile obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română:

 • persoana juridică străină care obţine venituri dintr-o proprietate imobiliară situată în România sau din vânzarea- cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română are obligaţia de a declara impozitul pe profit. Persoana juridică străină poate desemna un împuternicit pentru a îndeplini aceste obligaţii;
 • în situaţia în care cumpărătorul este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligaţia declarării impozitului pe profit pentru persoana juridică străină care realizează veniturile menţionate la art. 30 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, revine cumpărătorului.

(4) Declararea impozitului pe profit în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei asocieri:

 • în cazul asociaţilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane fizice se declară la poziţia 3 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;
 • în cazul asociaţilor persoane juridice străine, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane juridice străine se declară la poziţia 4 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.

Rândul 3 "Suma de recuperat" se completează numai cu ocazia definitivării impozitului pe profit anual datorat, din activităţile desfăşurate în asociere de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de rezultatul regularizării impozitului anual cu sumele declarate în cursul anului.

3.1.3 Contribuabilii care beneficiază de facilităţi fiscale, în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, declară impozitul pe profit scutit la poziţia 33 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.

Sumele se înscriu la rândul 1 "Suma datorată" din formular, fără completarea rândului 2 "Suma de plată".

3.1.4 (1) Pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de la poziţia 6 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, stabilit pentru perioada de raportare, conform titlului IVA1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 2 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

(2) Microîntreprinderile care în cursul unui an fiscal realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv au obligaţia declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute de lege. Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 112A2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care au început să desfăşoare activităţile respective.

În cazul în care se realizează în cursul anului venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, la rândul 1 "Suma datorată" se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare, conform legii, şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, declarat în cursul anului.

Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 112A2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la rândul 1 "Suma datorată" înscriu suma reprezentând impozit pe profit, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate începând cu trimestrul respectiv.

3.1.5 La poziţia 10 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se înscrie numai suma reprezentând impozitul pe câştigul din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale.

3.1.6 La poziţiile 17 - 26 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară impozitul pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente, potrivit titlului V din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

La poziţia 23 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară impozitul pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de către persoanele nerezidente care obţin venituri de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu, de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate şi celor prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, contabili, auditori, potrivit art. 115 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi impozitul pe veniturile din profesii independente desfăşurate în România, în cazul când sunt obţinute în alte condiţii decât prin intermediul unui sediu permanent, potrivit art. 115 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

3.1.7 În cazul în care autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private au optat pentru achiziţionarea de produse ori servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unităţile protejate autorizate, pe bază de parteneriat, pentru obligaţia prevăzută la poziţia 27 "Vărsăminte de la persoane juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, formularul se completează după cum urmează:

 • în situaţia în care valoarea achiziţiilor este în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare nu există obligaţia declarării poziţiei 27 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;
 • în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mică decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna de raportare, la poziţia 27 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară diferenţa dintre echivalentul sumei datorate bugetului de stat şi valoarea produselor şi serviciilor achiziţionate;
 • în situaţia în care valoarea achiziţiilor este mai mare decât echivalentul sumei datorate la bugetul de stat, în condiţiile prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia 27 "Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate" din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, nu se declară în luna de raportare, iar diferenţa de sume se reportează în lunile următoare prin diminuarea obligaţiei de plată.

3.1.8 Obligaţia de la poziţia 31 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către regiile autonome, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2. Tabelul de la pct. II "Impozite, taxe şi alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic" se completează pentru declararea obligaţiilor de plată prevăzute la poziţiile 15, 28 - 30, 32, 34 - 82, 84 şi 85 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.

Rândul "Total obligaţii de plată" - se înscrie suma reprezentând totalul obligaţiilor de plată pentru perioada de raportare, reprezentând obligaţii care nu se plătesc în contul unic, respectiv totalul sumelor declarate, înscrise la rândul 3 "Suma de plată".

3.2.1 Obligaţia de la poziţia 32 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către autorităţile publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4A4) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

3.2.2 Obligaţiile prevăzute la poziţiile 34 - 67 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici, plătitori de accize, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 214 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv persoanele fizice care efectuează achiziţii intracomunitare de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru agrement, cu excepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă, de autoturisme şi autoturisme de teren a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cmc, de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor şi altor nave şi ambarcaţiuni pentru agrement, după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaraţie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaraţia vamală.

Rândul 2 "Suma deductibilă" - se completează, dacă este cazul, înscriindu-se, după caz:

 • contribuţiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătăţii, cuprinse în accizele datorate în perioada de raportare, înscrise la rândul 1;
 • suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, precum şi băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 • contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.

Rândul 4 "Suma de restituit" - se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.

3.2.3 (1) Obligaţia prevăzută la poziţia 73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, care, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia recalculării taxei anuale de autorizare, în funcţie de încasările efective, după cum urmează:

Taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări, datorată pentru perioada de raportare, prevăzută la poziţia 73 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se completează de către operatorii economici, în situaţia în care în cursul anului de autorizare încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare, reprezentând taxa de autorizare stabilită în funcţie de încasările efective, în conformitate cu art. 14 alin. (2) lit. b) subpct. (iii) lit. B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 2 "Suma datorată anterior" - se completează cu suma reprezentând taxa de autorizare datorată de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre suma datorată şi suma datorată anterior, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2.

(2) Obligaţiile prevăzute la poziţiile 74 - 76 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi potrivit Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru obligaţiile prevăzute la poziţiile 74 - 76 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, completarea declaraţiei se face astfel:

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, respectiv taxa de acces pentru jocurile de noroc, datorate în perioada de raportare.

Rândul 3 "Suma de plată" - se preia suma înscrisă la rândul 1 "Suma datorată".

3.2.4 Obligaţiile prevăzute la poziţiile 15, 28 - 30 şi 68 - 72 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11, se declară după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzut la poziţia 15 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, se stabileşte de notarii publici, în conformitate cu dispoziţiile art. 77A1 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului justiţiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările ulterioare.

3.2.5 Obligaţiile prevăzute la poziţiile 77, 84 şi 85 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către plătitorii de contribuţii, prevăzuţi la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma reprezentând contribuţiile trimestriale datorate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În funcţie de rezultatul regularizărilor efectuate potrivit art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţele rezultate, aferente perioadei de raportare anterioare, se înscriu, după caz, la rândul 1 "Suma datorată", majorând obligaţia datorată în perioada de raportare curentă, sau la rândul 2 "Suma deductibilă".

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie, după caz, suma de la rândul 1 sau diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 1 şi suma înscrisă la rândul 2, în funcţie de rezultatul regularizării.

Rândul 4 "Suma de restituit" - se completează, dacă este cazul, în funcţie de rezultatul regularizării, înscriindu-se diferenţa dintre suma înscrisă la rândul 2 şi suma înscrisă la rândul 1.

3.2.6 Obligaţia prevăzută la poziţia 78 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi ai altor contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se completează cu suma datorată în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În declaraţie nu se cuprind amenzile, penalităţile sau alte sume stabilite ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

3.2.7 Obligaţia prevăzută la poziţia 79 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013, potrivit art. 3 şi 4 din aceeaşi ordonanţă.

3.2.8 Obligaţia prevăzută la poziţia 80 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) - (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013, potrivit art. 3 şi 4 din aceeaşi ordonanţă.

3.2.9 Obligaţia prevăzută la poziţia 81 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit art. 2 şi 5 din aceeaşi ordonanţă.

Obligaţiile prevăzute la poziţiile 79 - 81 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară după cum urmează:

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma datorată aferentă perioadei de raportare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale sus-menţionate.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.

3.2.10 Obligaţia de la poziţia 82 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin, se declară de către contribuabilii prevăzuţi la art. 296A33 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 296A36 din aceeaşi lege.

Rândul 1 "Suma datorată" - se înscrie suma datorată aferentă perioadei de raportare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale sus-menţionate.

Rândul 3 "Suma de plată" - se înscrie suma de la rândul 1.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf