Ghid depunere Formular 100

Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Cine depune declaratia?

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin.

Cand se depune declaratia?

 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1 si2;
 • la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligaţiile de plată menţionate la pct. 3.

1. Lunar, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

 1. impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
 2. accize, cu excepţia situaţiilor prevăzute la pct. 1.3;
 3. impozit la ţiţeiul din producţia internă;
 4. impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
 5. impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
 6. vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări, taxa de acces pentru jocurile de noroc;
 8. contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 10. impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2013;
 11. impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Trimestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

 1. plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine (trimestrele I - IV);
 2. impozitul pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi c), precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene (trimestrele I - III);
 3. plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit, datorate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de către persoanele juridice, altele decât cele de la lit. a), precum şi de către persoanele juridice cu sediul social în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene, care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I - IV);
 4. impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice, rezidente şi nerezidente (trimestrele I - III);
 5. impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a):
  • impozitul pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România, impozit pe profit din asocieri, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b) - d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (trimestrele I - III sau trimestrele I - IV, după caz);
  • plăţi anticipate în contul impozitului pe profit anual, datorate de către persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România şi care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial (trimestrele I - IV);
 6. impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
 7. redevenţe miniere şi petroliere;
 8. facilităţile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă.
3. Alte termene:
 1. până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligaţiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziţia nr. 28 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 11 la ordin;
 2. până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozit pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc; taxa anuală pentru obţinerea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc; vărsăminte din profitul net al regiilor autonome; dividende de virat la bugetul de stat de către autorităţile publice centrale; accizele prevăzute la art. 207 lit. a) - c) şi lit. f) - l) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 214 alin. (3) din acelaşi act normativ;
 3. până la termenul prevăzut la art. 206A52 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, în situaţiile prevăzute la art. 206A7 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (7), (8) şi (9) din aceeaşi lege;
 4. până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile, pentru obligaţiile de plată reprezentând contribuţiile trimestriale datorate de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, în cazul definitivării impozitului pe profit anual datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţile desfăşurate în asociere. Formularul se completează şi se depune însoţit de formularul 104 "Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor";
 6. până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrului din anul fiscal modificat în cazul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic;
 7. până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează impozitul pe construcţii de către contribuabilii prevăzuţi la art. 296A33 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Unde se depune declaratia?

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabil.

Cum se depune declaratia?

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale.

În situaţia în care plătitorul de impozite sau taxe a utilizat pentru aceeaşi obligaţie de plată şi aceeaşi perioadă de raportare mai multe metode de depunere, va fi înregistrată prima declaraţie depusă, conform legii.

În situaţia în care în declaraţia privind o perioadă de raportare, depusă la organul fiscal competent, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevăzută, conform legii, obligaţia declarării acestora, plătitorul depune un formular referitor la aceeaşi perioadă de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate iniţial. Data depunerii acestui formular se stabileşte în conformitate cu prevederile legale.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf