Instructiuni de completare Formular 099

Cerere de Ónregistrare Ón scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:

Rândul 1. Denumire/Nume, prenume

Se completează cu denumirea/numele, prenumele persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 2. Domiciliul fiscal

Se completează cu domiciul fiscal al persoanei impozabile stabilit potrivit legii.

REPREZENTARE PRIN ÎMPUTERNICIT:

Se marchează cu "X" în situaţia în care cererea este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul de procedură fiscală) si se înscriu numărul si data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică si în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

Date de identificare a împuternicitului - se completează cu datele privind numele si prenumele sau denumirea împuternicitului, adresa acestuia si codul de identificare fiscală.

PRIN PREZENTA, SOLICIT ÎNREGISTRAREA ÎN SCOPURI DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Rândul 1 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât au fost declarate inactive fiscal sau au fost in inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii

Rândul 2 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au avut înscrise în cazierul fiscal infracţiuni si/sau fapte prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si care solicită înregistrarea în scopuri deTVA, datorită încetării situaţiei care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA. În cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică numai pentru asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic care au înscrise astfel de fapte/situaţii.

Rândul 3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu au depus niciun decont de TVA si care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse, nicio operaţiune realizată si care solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 5 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât nu justifică intenţia si capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor şi în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală, în condiţiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

Rândul 6. Se înscrie cifra de afaceri pe care estimează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Cifra de afaceri se calculează potrivit dispoziţiilor art. 1561 din Codul fiscal.

Rândul 7. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute de art. 1561 din Codul fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf