Instructiuni de completare Formular 098

Cerere de Ónregistrare Ón scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:

Rândul 1. Denumire

Se completează cu denumirea societății comerciale pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerțului şi pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.

Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerțului

Se completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.

B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE:

Se marchează cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", în situația în care cererea este completată de reprezentantul legal al societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.

Se marchează cu "X" calitatea de "Asociat", în situația în care cererea este completată de unul dintre asociații societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.

Se marchează cu "X" rubrica "Act constitutiv", în situația în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.

În situația în care calitatea de reprezentant legal al societății comerciale pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului rezultă dintr-un alt document, se înscrie numărul şi data împuternicirii.

Rubrica "Date de identificare" se completează cu datele de identificare ale solicitantului.

C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Se completează de către societățile comerciale care se înființează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operațiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, cu excepția următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 2 se marchează cu "X" datorită obligativității înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.

Rândul 3 se marchează cu "X" în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.

Rândul 4. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situațiile prevăzute la art. 1561 alin. (61) ‐ (62) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf