Ghid depunere Formular 098

Cerere de īnregistrare īn scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal

Cine depune declaratia?

Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere (formular 098), se completează şi se depune de către societățile comerciale care se înființează în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumită în continuare Codul fiscal.

Unde se depune declaratia?

Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății comerciale pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf