Instructiuni de completare Formular 097

Notificare privind aplicarea/Óncetarea aplicării sistemului TVA la Óncasare

Secţiunea "I. Felul notificării"

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Secţiunea "II. Date de identificare a persoanei impozabile"

Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz, stabilite în România.

Caseta "Cod de înregistrare în scopuri de TVA" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA atribuit potrivit art.153 din Codul fiscal,înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care are obligaţia de a notifica organul fiscal. .

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Secţiunea "III.Reprezentare prin împuternicit/reprezentant fiscal"

Se completează de către împuternicitul desemnat potrivit art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi se înscrie numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal sau de către reprezentantul fiscal desemnat în condiţiile legii

Caseta "Nume, prenume/Denumire" - se completează cu datele privind numele şi prenumele sau denumirea împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Secţiunea IV -„Aplicarea sistemului TVA la încasare, prin opţiune"

Se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care optează să aplice sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor legale şi care se află într-una din următoarele situaţii:

  • persoana impozabilă nu a aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, a cărei cifră de afaceri realizată în anul precedent este inferioară plafonului de 2.250.000 lei, dar optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs;
  • persoana impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului şi optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Secţiunea V - „Încetarea aplicării sistemului TVA la încasare"

Se completează, prin bifarea căsuţei corespunzătoare, de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care se află într-una din următoarele situaţii:

  • persoana impozabilă a depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Notificarea se depune, în această situaţie, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, potrivit art.1563 alin.(12) din Codul fiscal.Persoana impozabilă aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit.
  • deşi este persoană impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, iar cifra de afaceri nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, totuşi persoana renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Notificarea se depune, în această situaţie, oricând în cursul anului, între data de 1 şi 25 ale lunii.Persoana impozabilă aplică sistemul până la data radierii din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art.1342 alin.(5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit.c).Prin excepţie, potrivit art.IIalin.(2) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf