Ghid depunere Formular 097

Notificare privind aplicarea/Óncetarea aplicării sistemului TVA la Óncasare

Cine depune declaratia?

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de art.1342 şi de art.1563 alin.(11) şi alin.(12) din Codul fiscal.

Formularul (097) se utilizează şi în situaţia prevăzută de art. II alin.(2) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv de către persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare.

Formularul (097) nu se depune de persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare prevăzut la art.1342 alin.(3)-(8) din Codul fiscal şi care continuă aplicarea sistemului TVA la încasare, dacă sunt eligibile pentru aplicarea acestui sistem. Potrivit dispoziţiilor art.II alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013, se consideră că aceste persoane au optat tacit pentru continuarea aplicării sistemului.

În vederea aplicării sistemuluiTVA la încasare, formularul (097) "Notificare privind aplicarea/ încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" nu se depune de către persoanele impozabile care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, astfel cum sunt menţionate la art.1342 alin.(4) din Codul fiscal.

Cand si unde se depune declaratia?

Formularul (097) "Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare" se depune la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege:

  • pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, până pe 25 ianuarie, inclusiv - persoanele impozabile care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent, cu condiţia ca la data exercitării opţiunii să nu fi depăşit plafonul pentru anul în curs,
  • pentru intrarea, prin opţiune, în sistem, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA - persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului,
  • pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonuluide 2.250.000 lei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilăa depăşit plafonul - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei,
  • pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, între data de 1 şi 25 ale oricărei luni - persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunţa la aplicarea sistemului TVA la încasare în primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 1342 alin.(5) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit.c). Prin excepţie, potrivit art.IIalin.(2) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2013, persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 încetarea aplicării sistemului, anul 2014 nefiind considerat primul an în care au optat pentru aplicarea sistemului.

Cum se depune declaratia?

Formularul se completează înscriindu-se cu majuscule, citeţ, corect şi complet, toate datele prevăzute de acesta. Formularul se întocmeşte în două exemplare, din care:

  • un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă, cu confirmare de primire;
  • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf