Instructiuni de completare Formular 095

Cerere de Ónregistrare Ón / radiere din / Registrul operatorilor intracomunitari

A. Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari.

Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari se completează şi se depune la organul fiscal competent de către:

  • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile, la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intraeomunitare de natura celor prevăzute la art. 158^2 alin. (l) din acelaşi act normativ.
  • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care au fost radiate la cerere sau din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari. dar ulterior, după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intraeomunitare, de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (I) din Codul fiscal.

Cartuşul „Date de identificare a contribuabilului” se completează astfel:

Se bifează cartuşul corespunzător categoriei de persoane in care se încadrează solicitantul, respectiv persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă, astfel cum sunt definite de art. 125^1 alin. (l) pct. 18-19 din Codul fiscal

Denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.

Cod de înregistrare in scopuri de TVA - se completează dacă persoana care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari este înregistrată în scopuri de TVA în România, in acest caz, se înscrie codul de înregistrare in scopuri de TVA atribuit de autorităţile fiscale din România, potrivit art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Cod de identificare fiscala - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală. Se completează de contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari odată cu înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal. Inscrierea cifrelor in casetă se face cu aliniere la dreapta.

Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

In cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, înregistrate direct în scopuri de TVA in România, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă.

In cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, se înscrie domiciliul/sediul persoanei din ţara de rezidenţă.

In cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României şi sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, conform art. 125^1 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, se înscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat să depună decontul de taxă şi să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA, conform pct. 66 alin. (5) din Normele metodologice.

Cartuşul „Date de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal" se completează numai în cazul în care depunerea cererii de înregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari se realizează printr-un împuternicit sau printr-un reprezentant fiscal şi conţine:

  • Denumire/nume, prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele imputcrnicitului/reprezcntantului fiscal.
  • Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrare, înscris în certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul în care imputcrnieitul/rcprczentantului fiscal este persoană fizică.

Inscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

  • Domiciliul fiscal: se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al împuternicitului/reprezentantului fiscal.

Se bifează cartuşul A referitor la solicitarea de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari.

Cererea se depune la organul fiscal competent însoţită de:

  1. Anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului la data depunerii cererii de înregistrare;
  2. Certificatele de cazier judiciar ale administratorilor şi asociaţilor contribuabilului, eliberate în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valabile la data depunerii cererii de înregistrare. Cererile de înregistrare a societăţilor pe acţiuni se depun însoţite numai de certificatele de cazier judiciar ale administratorilor.
  3. Documente eliberate de organele de urmărire penală şi/sau documentele eliberate de scrviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei generale a finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau. după caz. din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. în cazul marilor contribuabili. în condiţiile prevăzute la pct. 4-5 din secţiunea 1 a Capitolului II „Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzută în Anexa nr. I la prezentul ordin.

Instrucţiuni de completare a Anexei la cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari

Cartuşul Date de identificare a contribuabilului se completează prin preluarea datelor înscrise in cartuşul Date de identificare a contribuabilului din Cererea de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari.

Secţiunea I. Administratori şi Secţiunea II. Asociaţi se completează cu datele de identificare ale pcrsoanei/persoanelor administratori/asociaţi ai contribuabilului la data solicitării înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari. astfel:

Nume, prenume/denumire se înscrie, după caz, numele şi prenumele persoanei fizice administrator/asociat sau denumirea persoanei juridice sau altei entităţi administrator/asociat;

Data şi locul naşterii/numărul înregistrării in tara de stabilire - se înscrie data şi locul naşterii persoanei fizice administrator/asociat sau numărul sub care s-a înregistrat, la autorităţile competente, persoana juridică în afara României;

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea fiscală în România, înscris in certificatul de înregistrare fiscală, sau codul numeric personal, în cazul in care administratorul/asociatul este persoană fizică. Nu se completează pentru persoanele administratori/asociaţi, neînregistrate fiscal în România.

Domiciliu/sediu social - se înscrie domiciliul persoanei fizice administrator/asociate sau sediul social al persoanei juridice sau altei entităţi administrator/asociate al contribuabilului.

Actualizarea datelor din Anexa la cerere

Anexa privind datele de identificare ale administratorilor şi asociaţilor se depune, actualizată, la organul fiscal competent, ori de câte ori. după data înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari se modifică datele declarate la înscrierea în registru.

Anexa actualizată sc depune însoţită de certificatele dc cazier judiciar eliberate pentru noii administratori şi/sau asociaţi, precum şi de documentele eliberate de organele de urmărire penală şi/sau dc compartimentul juridic, în condiţiile prevăzute la pct. 4-5 din secţiunea 1 a Capitolului II „Procedura de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari”, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul ordin .

B. Cererea de radiere din Registrul operatorilor intracomunitari

Se bifează cartuşul corespunzător, dacă persoana înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari solicită radierea din acest registru.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf