Instructiuni de completare Formular 093

Declaraţie de īnregistrare īn scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice īn afara Romāniei, dar sunt stabilite īn Romānia prin sedii fixe

Secţiunea I

A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE

1. Cod de identificare fiscală — se înscrie codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.

2. Denumire/Nume şi prenume — se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.

3. Forma juridică — se înscrie forma juridică a contribuabilului.

4. Data înfiinţării — se înscrie data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţă.

5. Date privind sediul social/domiciliul — se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din ţara de rezidenţă a contribuabilului.

6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe valoarea adăugată — se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix. În situaţia în care persoana impozabilă este stabilită în România prin mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabilă să fie responsabil pentru toate obligaţiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei persoane impozabile.

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA—în cazul declaraţiei de înregistrare se completează codul de identificare fiscală al sediului fix, în situaţia în care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se completează numai în cazul depunerii declaraţiei de menţiuni.

B. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1. Reprezentare prin împuternicit — se marchează cu „X” în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

2. Date de identificare ale împuternicitului — se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.

3. Instituţia bancară/Codul IBAN al contului — se înscriu denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.

4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. — în cazul în care se marchează „X” în căsuţa „DA”, se înscriu atât denumirea ţării, cât şi codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.

Secţiunea II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal

Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:

a) în situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în România, conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită, în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;

b) în situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită, în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor;

c) înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix, în condiţiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal, care implică:

1. livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal;
2. prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 153 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal;
3. operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal;
4. achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile.

Secţiunea III. Cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri estimată — se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.

2. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent — se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.

Secţiunea IV. Perioada fiscală

Se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Secţiunea V. Anularea înregistrării în scopuri de TVA

1. Ca urmare a încetării activităţii — se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.

2. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei — se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.

3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă — se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf