Instructiuni de completare Formular 092

Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile īnregistrate īn scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă īn Romānia

Secţiunea I „Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociaţiei sau a entităţii fără personalitate juridică ori cu numele şi prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume” se înscriu informaţiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea şi depunerea formularului „Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care şi-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal” se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Secţiunea II „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate şi înregistrată în scopuri de TVA în România.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secţiunea III

Se completează cu luna şi anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiei intracomunitare.

De asemenea, se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea şi plata taxei pe valoarea adăugată.

Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă conform art. 1562 alin. (1) din Codul fiscal;

c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor

1. „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)”

1.1. Denumire: „Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (092)”

1.2. Cod MFP: 14.13.01.11/a.i.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Caracteristici de tipărire:

  • pe o singură faţă;
  • se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U.M.: set (două file)

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.

1.8. Se întocmeşte:

  • în două exemplare;
  • de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/ reprezentantul legal.

1.9. Circulă:

  • originalul la organul fiscal;
  • copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf