Instructiuni de completare Formular 090

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi īn spaţiul comunitar care se īnregistrează direct

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz. Declaraţia de înregistrare se completează la înregistrarea iniţială, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

1. Cod de identificare fiscală — nu se completează la înregistrarea iniţială. Se completează la declaraţia de menţiuni.

În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit cu ocazia înregistrării.

2. Denumire/Nume şi prenume — se înscrie, după caz, denumirea sau numele şi prenumele contribuabilului.

3. Forma juridică — se înscrie forma juridică a contribuabilului.

4. Data înfiinţării — se înscrie data la care s-a înfiinţat contribuabilul în ţara de rezidenţă.

5. Date privind sediul social/domiciliul — se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din ţara de rezidenţă a contribuabilului.

6. Date privind adresa din România unde pot fi examinate evidenţele şi documentele — se completează cu datele privind adresa din România la care pot fi examinate evidenţele şi documentele ce trebuie păstrate conform prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal.

7. Adresa din România pentru corespondenţă — se completează opţional cu datele privind adresa din România la care contribuabilul doreşte să primească corespondenţa cu organul fiscal.

C. ALTE DATE DESPRE CONTRIBUABIL

1. Reprezentare prin împuternicit — se marchează cu „X” în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data cu care

împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

2. Date de identificare ale împuternicitului — se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.

3. Instituţia bancară/Codul IBAN al contului — se înscrie denumirea instituţiei bancare din România la care contribuabilul şi-a deschis contul, precum şi codul IBAN al contului.

4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. — în cazul în care se marchează „X” în căsuţa „DA”, se înscriu atât denumirea ţării, cât şi codul de identificare fiscală atribuit în ţara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

I. Taxa pe valoarea adăugată

1. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (4) din Codul fiscal — se marchează cu „X” în cazul în care contribuabilul, conform legislaţiei în materie de TVA, este o persoană impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 1251 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal şi care are, potrivit art. 153 alin. (4) din Codul fiscal, obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, pentru operaţiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, precum şi pentru vânzările la distanţă realizate dintr-un stat membru în România, pentru care locul livrării este în România conform art. 132 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, cu excepţia situaţiei în care persoana obligată la plată este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)—(6) din Codul fiscal.

2. Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal — se marchează cu „X” în cazul în care contribuabilul este o persoană impozabilă nestabilită în România şi neînregistrată în scopuri de TVA în România, care are obligaţia, conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, să se înregistreze în scopuri de TVA la organul fiscal competent, înainte de efectuarea unei achiziţii intracomunitare de bunuri pentru care este obligată la plata taxei conform art. 151 din Codul fiscal sau înainte de efectuarea unei livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă.

Dacă se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (5) din Codul fiscal, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte contractele/comenzile în baza cărora urmează să efectueze livrări şi/sau achiziţii intracomunitare care au locul în România.

3. Cifra de afaceri estimată — se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere.

4. Cifra de afaceri obţinută în anul precedent — se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.

5. Perioada fiscală — se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului

prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

6. Anularea înregistrării în scopuri de TVA:

6.1. Ca urmare a încetării activităţii — se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.

6.2. Ca urmare a încetării desfăşurării de operaţiuni care dau drept de deducere a taxei — se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei.

6.3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanţă — se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv.

II. Contribuţii sociale

Se completează numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste contribuţii.

Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, persoana impozabilă nestabilită în România trebuie să prezinte organului fiscal competent contractele sau comenzile din care rezultă că:

— va realiza în România operaţiuni taxabile pentru care este persoană obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal; şi/sau

— urmează să desfăşoare operaţiuni scutite cu drept de deducere, cu excepţia serviciilor de transport şi a serviciilor auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)—f), h)—m), art. 144 alin. (1) lit. c) şi art. 1441 din Codul fiscal, pentru care înregistrarea este opţională.

Documentele se prezintă în copie şi în original, iar cele întocmite într-o limbă străină vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Organul fiscal competent păstrează la dosarul înregistrării traducerile în limba română, precum şi copii certificate ale documentelor prezentate, urmând ca documentele în original să fie restituite persoanei impozabile.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf