Instructiuni de completare Formular 070

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice īn mod independent sau exercită profesii libere

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod numeric personal

Se completează de către contribuabilii care au înscris codul numeric personal în actul de identitate. În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie codul numeric personal al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 2. Număr de identificare fiscală

Se completează de către contribuabilii care deţin număr de identificare fiscală. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, se va înscrie numărul de identificare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 3. Cod unic de înregistrare

Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi se înregistrează la oficiul registrului comerţului.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul unic de înregistrare al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stăine.

Rândul 4. Cod de înregistrare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile străine.

Rândul 5. Nume, iniţiala tatălui, prenume

Se înscriu datele de identificare ale persoanei fizice, după caz.

Rândul 6. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului care solicită înregistrarea fiscală sau care a fost înregistrat fiscal, în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 7. Date privind domiciliul persoanei fizice

Se înscrie adresa de domiciliu a contribuabilului.

Rândul 8. Date privind sediul activităţii sau locul de desfăşurare efectivă a activităţii principale

Se completează, după caz, cu adresa sediului sau a locului de desfăşurare efectivă a activităţii principale.

Rândul 9. Se marchează cu "X", în funcţie de situaţia contribuabilului care se înregistrează.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau a autorizării.

Rândul 2. Felul activităţii

Rândul 2.1. Activităţi economice desfăşurate în mod independent

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al autorizaţiei de funcţionare.

Rândul 2.2. Profesii libere

Se marchează cu "X", în funcţie de tipul profesiei libere pe care contribuabilul o desfăşoară şi se înscriu numărul, data şi organul emitent al documentului de autorizare.

D. REPREZENTARE PRIN

Se marchează cu "X" în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare :

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea

adăugată cu drept de deducere

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.2 se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.

Rândul 1.3 se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândurile 1.7-1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A.

Se marchează cu "X", în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

Rândul 1.11 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care au obligaţia să solicite organelor fiscale competente înregistrarea în scopuri de TVA, dacă încetează situaţia care a condus la scoaterea din evidenţă, fără a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi prevăzut la art.152 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul calendaristic respectiv.

În această situaţie, persoanele impozabile trebuie să continue aplicarea regimului fiscal privind TVA pe care l-au avut înainte de a interveni starea inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului.

Rândul 1.12 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A, dacă urmare calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

Rândul 1.13. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X", în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Rândul 1.16 Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare.

Rândul 2. Accize

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care, la înregistrarea iniţială, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale

Perioada fiscală :

Rândul 3.1.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art.58 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Atenţie! ! Rândul 3.1.1 "Perioada fiscală lunară prin opţiune" se poate marca numai după data de 01.01.2012.

Rândul 3.1.2 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 296 A19 alin.(1A1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Rândul 3.2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 3.2.1. şi 3.2.2. se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.3 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.3.1 şi 3.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.4 Contribuţia de asigurări pentru şomaj

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.4.1 şi 3.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.5 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 3.5.1 şi 3.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.6 Contribuţia de asigurări sociale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.6.1 şi 3.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 3.7.1 şi 3.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 3.8 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.8.1 şi 3.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.

Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării:

luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de

la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Se marchează cu "X", codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Inactivitate temporară

Se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activităţii autorizate şi se înscrie data la care activitatea contribuabilului a fost suspendată, respectiv reluată, după caz.

Rândul 2. Încetarea activităţii

Se înscrie data la care contribuabilul îşi încetează activitatea.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf