Instructiuni de completare Formular 060

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu „X” unul din punctele 1 sau 2, după caz.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni, se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Se completează cu codul de identificare fiscală al contribuabilului care înfiinţează punctele de lucru.

În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândul 2. Denumire/Nume, prenume

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliul fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

C. DATE DE IDENTIFICARE A SEDIULUI SECUNDAR

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de identificare fiscală al punctului de lucru.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea punctului de lucru.

Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de punctul de lucru.

D. Date privind vectorul fiscal

Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor

Rândurile 1—2 se marchează cu „X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândurile 3.1 — 3.3 se marchează cu „X” perioada fiscală valabilă la data solicitări înregistrării sau ulterior înregistrării.

E. REPREZENTARE PRIN

Se marchează cu „X” în cazul în care în relaţiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/ reprezentant legal/reprezentant fiscal şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf