Instructiuni de completare Formular 040

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţiile publice

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu “X” unul dintre pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! In cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de înregistrare fiscală. Nu se completează la înregistrarea iniţială.

Rândurile 2. - 3. se completează cu denumirea şi adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Rândul 4. Act normativ de înfiinţare. Se înscrie numărul, data şi tipul actului normativ prin care s-a înfiinţat instituţia publică.

Rândul 5. Felul sediului. Se marchează cu “X” în funcţie de felul sediului.

Rândul 6. Felul ordonatorului de credite. Se marchează cu “X” în funcţie de tipul de ordonator de credite.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Sectorul de activitate. Se marchează cu “X” unul dintre sectoarele de activitate.

Rândul 2. Sistemul de finanţare. Se marchează cu “X” unul dintre tipurile de sisteme de finanţare.

Rândul 3. Organ tutelar

Rândul 3.1. Ministerul sau instituţia centrală (din clasificaţia bugetară). Se completează denumirea şi codul instituţiei.

Rândul 3.2. Consiliul judeţean (din clasificaţia bugetară). Se completează denumirea şi codul judeţului.

Rândul 3.3. Consiliul local. Se completează codul primăriilor atribuit pe plan local de organul fiscal competent, de la 001 la 999.

D. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată. Se marchează cu „X” de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înfiinţare

Rândul. 1.1 se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2. se marchează cu “X” în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de T.V.A., deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art.141 alin. (2) lit.a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

- livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art.1251 alin.(l) pct.3 din Codul fiscal;

- livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(l) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3. se marchează cu “X” de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A..

Rândul 1.4. se marchează cu “X” în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA, conform art.145 alin.(2) lit.b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5. se marchează cu “X” în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea

operaţiunilor scutite, conform art.141 alin.(3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6. - 1.9. se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A.

Se marchează cu “X” în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de T.V.A.: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

Rândul 1.10. Se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A şi numai dacă,

urmare stabilirii cifrei de afaceri realizată în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu “X” perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Instituţiile publice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art.1561 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

în cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12. - 1.13. se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A.

Se marchează cu “X” în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de T.V.A..

Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor Titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea iniţială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 2.1. - 2.2. se marchează cu “X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie: Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea iniţială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.1. - 3.2. se marchează cu “X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

La înregistrarea iniţială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 4.1. - 4.2. se marchează cu “X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

La înregistrarea iniţială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 5.1. - 5.2. se marchează cu “X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Contribuţia de asigurări sociale

La înregistrarea iniţială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.1. - 6.2. se marchează cu “X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariate

La înregistrarea iniţială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 7.1. - 7.2. se marchează cu “X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

La înregistrarea iniţială se marchează cu “X” numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 8.1. - 8.2. se marchează cu “X”, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

E. DATE PRIVIND STAREA INSTITUŢIEI

Rândul 1. se înscrie data când contribuabilul îşi încetează activitatea.

Rândul 1.1. se înscrie tipul, numărul şi data actului normativ prin care s-a decis încetarea activităţii contribuabilului.

Rândul 2. Codul de identificare fiscală a unităţii rezultate în urma fuziunii.

Se completează numai în cazul declaraţiei de fuziune prin contopire.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf