Instructiuni de completare Formular 030

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice străine

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Se completează la înregistrarea iniţială numai de către persoanele fizice străine care deţin cod numeric personal atribuit de autorităţile române.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va trece codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 1.1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA

Se completează numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în scopuri de TVA.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal ca mandatar al persoanei impozabile.

Rândurile 2-7 se completează cu denumirea şi adresa domiciliului fiscal ale contribuabilului care se înregistrează.

Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor înscrie datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

Rândul 8. Se completează tipul actului de identitate (paşaport etc.), precum şi seria, numărul, emitentul şi data la care a fost emis actul de identitate.

Rândul 9 se marchează cu "X" în funcţie de situaţia persoanei fizice străine care se înregistrează.

C. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

Rândul 1. Drepturi de proprietate intelectuală

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea).

Rândul 2. Angajator

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care au calitatea de angajator.

Rândul 3. Altele

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care realizează venituri din desfăşurarea altor activităţi decât cele enunţate mai sus.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant fiscal/plătitor de venit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal de către împuternicit a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.

În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane fizice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.

Date de identificare. Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului fiscal/plătitorului de venit.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

La înfiinţare

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

  • livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125A1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
  • livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.2 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează că vor realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, incluzând şi operaţiunile scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

  • livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125A1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal;
  • livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.3 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.

Ulterior înregistrării fiscale

Rândurile 1.6 - 1.9 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

Rândul 1.10 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A şi numai dacă, urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală.

Rândul 1.11. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156A1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Persoanele fizice care au aplicat regimul special de scutire pentru întreprinderile mici şi care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156A1 alin. (2) din Codul fiscal, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 156A1 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul foloseşte ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.12 şi 1.13 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal.

Rândul 2. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data solicitării scoaterii din evidenţă ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii şi pe venituri asimilate salariilor se completează numai cu o dată ulterioară celei de depunere a declaraţiei de menţiuni.

Rândul 3. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 4. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau a scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 5. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6. Contribuţia de asigurări sociale

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 8. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf