Instructiuni de completare Formular 010

Declaraţie de īnregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică

A. FELUL DECLARAŢIEI

Se marchează cu "X" pct. 1 sau 2, după caz.

Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscală

Nu se completează la înregistrarea iniţială.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/plătitorul de venit, se va înscrie codul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile stăine.

Rândul 2. Denumire

Se completează cu denumirea contribuabilului.

Rândul 3. Domiciliu fiscal

Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul/reprezentantul legal/reprezentantul fiscal sau plătitorul de venit al contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale contribuabilului pe care îl reprezintă.

În cazul în care declaraţia se completează pentru înregistrarea fiscală a unui sediu fix, la acest capitol se vor înscrie datele de identificare ale sediului fix.

Rândul 4. Forma de organizare

Se marchează cu "X" de către contribuabil, în funcţie de forma de organizare a activităţii.

C. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL

Rândul 1. Număr autorizaţie de funcţionare/Număr act legal de înfiinţare

Se vor înscrie, după caz, numărul şi data autorizaţiei de funcţionare emise de organul competent, numărul şi data actului normativ prin care s-a înfiinţat contribuabilul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti de înfiinţare sau altele asemenea.

Rândul 2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate

Se va înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate, astfel cum a fost declarat cu ocazia înfiinţării sau autorizării.

Rândul 3. Felul sediului

Se marchează cu "X" felul sediului pentru care se solicită înregistrarea, după caz.

Codul de identificare fiscală a unităţii înfiinţătoare se completează numai în cazul declaraţiilor de menţiuni depuse de sucursale.

Rândul 4. Codul de identificare fiscală a unităţii divizate

Se completează în cazul în care înfiinţarea contribuabilului se face prin divizare.

Rândul 5. Forma juridică

Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro / Asistenţă contribuabili / Nomenclatorul formelor juridice.

Rândul 6. Forma de proprietate

Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului existent la sediul organului fiscal şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro / Asistenţă contribuabili / Nomenclatorul formelor de proprietate.

Rândul 7. Plătitor de impozit pe venitul din investiţii, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Codul Fiscal

Se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care au obligaţia să declare acest impozit, conform art.67 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz nu se completează lit.E „Date privind vectorul fiscal" şi prin urmare această obligaţie nu se înscrie în vectorul fiscal.

D. REPREZENTARE PRIN:

Se marchează cu "X" în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal/plătitor de venit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, sau numărul şi data înregistrării deciziei de aprobare a calităţii de reprezentant fiscal, după caz.

În situaţia în care declaraţia se depune de către plătitorul de venit, conform art. 72 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilii nerezidenţi persoane juridice, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, acesta va prezenta organului fiscal actele doveditoare a calităţii de plătitor de venit cu regim de reţinere la sursă pentru respectivul beneficiar de venit.

Date de identificare

Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal sau plătitorului de venit.

E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată

Se marchează cu "X" de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA.

Înainte de realizarea unor operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândul 1.1. Se estimează cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

  • livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
  • livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.2 se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, estimând o cifră de afaceri egală sau mai mare cu plafonul de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie.

Rândul 1.3 se marchează cu „X" în cazul contribuabililor care optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi estimează o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art.145 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fără drept de deducere, prevăzute la art.141 alin.(2) lit.a), b), e) şi f) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

  • livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de persoana impozabilă;
  • livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Rândul 1.4 se marchează cu "X" de către persoanele impozabile care realizează în exclusivitate operaţiuni care nu dau drept de deducere a TVA-ului.

Rândul 1.5 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care efectuează operaţiuni în afara României care dau drept de deducere a TVA-ului, conform art. 145 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 1.6 se marchează cu "X" în cazul contribuabililor care optează pentru taxarea operaţiunilor scutite, conform art. 141 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior desfăşurării de operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

Rândurile 1.7 - 1.10 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcţie de tipul înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA: înregistrare prin depăşirea plafonului de scutire sau prin opţiune.

Rândul 1.11 se completează în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit.A, dacă în urma calculării cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.

Cifra de afaceri din anul precedent obţinută sau, după caz, recalculată de către contribuabil, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5), după caz, din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.

Rândul 1.12. Perioada fiscală

Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri realizată, recalculată în baza activităţii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în anul respectiv, perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăşeşte plafonul prevăzut la art. 1561 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală.

În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA şi scoaterea din evidenţă ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

Rândurile 1.13, 1.14 şi 1.15 se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Se marchează cu "X" în funcţie de tipul scoaterii din evidenţă ca persoană impozabilă

înregistrată în scopuri de TVA.

Rândul 1.16. Data scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor de aplicare.

Rândul 2. Impozit pe profit

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândurile 2.3.1 - 2.3.3. Se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării.

Rândul 3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, devin plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit prevederilor art.1128 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Atenţie! Data luării în evidenţă şi scoaterii din evidenţă se stabileşte conform prevederilor titlului IVA1 "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor" din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândul 4. Accize

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 5. Impozit la ţiţeiul din producţia internă

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit.

Rândurile 5.1 şi 5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 6. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor si contribuţii sociale

La înfiinţare:

Rândul 6.1.1 "Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv" şi rândul 6.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro" se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (1A7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro.

Perioada fiscală:

Rândul 6.2.1 se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii.

Rândul 6.2.2 se marchează cu "X" de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art.58 alin.(2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Atenţie! Rândul 6.2.2 "Lunară prin opţiune" se poate marca numai după data de 01.01.2012.

Rândul 6.2.3 se marchează cu "X" de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin.(1x) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Rândul 6.3. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor.

Rândurile 6.3.1 şi 6.3.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 6.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.4.1 şi 6.4.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.5. Contribuţia de asigurări pentru şomaj

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.5.1 şi 6.5.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.6. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare.

Rândurile 6.6.1 şi 6.6.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.7. Contribuţia de asigurări sociale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.7.1 şi 6.7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.8. Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

Rândurile 6.8.1 şi 6.8.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 6.9. Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 6.9.1 şi 6.9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 7. Redevenţe miniere

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 7.1 şi 7.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 8. Redevenţe petroliere

La înregistrarea iniţială se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă.

Rândurile 8.1 şi 8. 2. Se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.

Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării:

luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 11. Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Rândurile 11.1 şi 11.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie.

Rândul 11.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit

Se marchează cu "X", codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013.

Rândul 12. Impozit pe construcţii

Se marchează cu "X" de contribuabilii care au obligaţia plăţii acestui impozit, potrivit prevederilor art.29633 alin.(1) din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Rândurile 12.1 şi 12.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 13. Taxă de autorizare/taxă de licenţă din domneniul jocurilor de noroc

Se marchează cu "X" numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare aceste taxe.

Rândurile 13.1 şi 13.2 se marchează cu "X", după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

F. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI

Se completează numai în cazul în care s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A.

Rândul 1. Dizolvare cu lichidare

Se marchează cu "X" în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv încheierea acesteia şi radierea societăţii din registrul comerţului.

Se completează data începerii procedurii de dizolvare stabilită conform dispoziţiilor legale în materie, respectiv data radierii din registrul comerţului.

Rândul 2. Dizolvare fără lichidare

Se marchează cu "X" numai în cazul dizolvării fără lichidare.

Se completează data la care a avut loc fuziunea sau divizarea, potrivit dispoziţiilor legale.

În cazul în care fuziunea are loc prin contopire, se va completa şi codul de identificare fiscală al unităţii rezultate în urma fuziunii.

Rândul 3. Încetarea activităţii

Se marchează cu "X" şi se înscrie data încetării activităţii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf